IDIOMA     

CARTA POBLA DE CATÍ

 

Exposició del III Centenari (5,6 abril de 1991)

 

En Balasc d'Alagón dona la Carta Puebla de Catí a 40 pobladors. Morella 25 de gener de 1239.

 

LLATÍ

 

VALENCIÀ

"Notum sit omnis presentibus atque futuris quod nos Blaschus de Alagone per nos et omnes successores nostros cum haci presenti scriptura in perpetuum valitura damus vobis Raymundo de Bochona ad populandum quandam hereditatem que est in termino de Morella que hereditas dicitur Catinus.   Sia notori a tothom, presents i venidors, que nos, Balasc d'Alagó, per nos i per tots els nostres successors, amb aquesta present escriptura per a sempre valedora, us donem a vos, Raimon de Bocona, per a poblar, certa heretat que hi ha al terme de Morella, la qual heretat es diu Catí.
Ita quod populetis ibi vobiscum insimul cuadraginta populatores et habitatores Et dicta hereditas habet affrontaciones de prima parte sicut dividit terninum cum Chert. Et traviessa illum barrancho et vadit I ferire ad illam serram que dividit terminum cum Teri ("Tírig") sicut atque vertunt versus Catinum. et serra transversal vallem tortam ("Vall Torta") I et vadit ferire ad serram que dividit terminum inter Albocácer et planum de Ciresso ("Vall de Cirers"). Sicut atque vertunt, et serra vadit ferire ad Rivum siccum et per rivum vadit ferire ad viam que descendit de Lacua de Prunellas ("La Llècua") sicut aqua I vertunt et via ascendint per illam lacuam et per illam serram vadit ferire ad Gibalcolla sicut atque vertunt versus Catinum.   De manera que hi pobleu a la vegada quaranta pobladors i habitadors amb vos. I la dita heretat té de particions, primer, segons parteix terme amb Xert, i travessa el barranc i va a tocar a la serra que   parteix terme amb Tírig, segons les aigües vessen cap a Catí, i serra avant travessa la Vall Torta, i va a tocar a la serra que parteix terme entre Albocàsser i el pla dels Cirers, segons vessen les aigües, i serra avant va a tocar al riu Sec, i pel riu avant va a tocar al camí que baixa  de la Llècua de Prunelles, segons vessen les aigües, i camí avant puja per la Llècua i per la serra va a tocar a Gibalcolla, segons vessen les aigües, i serra avant  travessa Salvassòria i va a tocar pel fons de Vallivana i serra avant parteix terme amb Xert, segons les aigües es vessen cap a Catí

Sicut dicite affrontaciones includunt et dividunt dictam hereditatem de Catim per circuitum I sic damus nobis. Raymundo de Bocchona et universis populatoribus et habitatoribus ibi habitantibus et aliquo tempore habitatoris I totum ab integro de Caelo usque ad terram cum introitibus et herbis et pascuis et venacionibus et adiuencionibus et cum aquis et aqueductis et lapidibus et cum omnibus meloriamentis que ibi faceritis et I facere poteritis aliquo modo et aliqua racione et cum omnibus illis que dicte hereditati pertinent et pertinere debent sicut unquam melius et plenius et utilius potest dici et intelligi et cogitari ad salutamentum et utilitatem vestrim et vestrorum successorum. et nos Raymundus de Bochona I domenge vestrum ibi franchum et liberum habeatis.

  Segons les dites confrontacions tanquen i parteixen la dita heretat de Catí en redó, així us la donem a vosaltres, Raimon de Bocona i tots els pobladors i habitants allí residents i en algun temps habitadors, tot íntegrament des del cel a la terra, amb entrades i eixides, muntanyes, plans i colls, llenyes i arbres, herbes i pastures, i caça i troballes, i amb aigües i aqüeductes i pedres i amb totes les millores que hi fareu i fer podreu d'alguna manera o raó, i amb totes aquelles coses que a la dita heretat pertanyen o deuen pertànyer, segons mai no es podrà dir millor i més bé i més útilment dir-se, entendre's i pensar-se per a la salut i el profit de vos i dels vostres successors. I vos, Raimon de Bocona, tingueu-hi un Domenge vostre franc i lliure.
Et quod vos et omnes alija populetis ibi ad bonos foros. Et usus et consuetudinesi Cesarauguste ("Zaragoza") et omnia supradicta habestis franche libere et quiete sine aliquo praue usu et foro et consuetudine.   I que vos i tots els altres sigueu poblats a bons furs, usos i costums de Saragossa, i totes les coses dalt dites tingueu francament, lliure i queta, sense cap mal ús, fur ni costum.
Et quod non tenea mini aliqued aliud indebitum servicium facere. ni eo modo quo dorum jubet et exigit Cesarauguste. dando scilicet decimam fideliter I sancte ecclesie et primiciam vestro consilio et salua tamen in omnibus nostra nostrorumque fidelitate. Retinentes tamen ad I opus nostri et nostrurum successorum omnes furnos et molendinos qui fuerint aliquo tempore in predicta hereditate.   I que no sigueu obligats en res a fer cap indegut servei, si no és d'aquella manera que mana i exigeix el fur de Saragossa, això és, donant el Delme fidelment a la Sant Església i la Primícia al vostre Consell, i salvada però en tot la fidelitat a nosaltres i els nostres successors. Emperò, ens retenim per a les nostres necessitats i dels nostres successors tots els forns i molins que hi haurà en alguns temps en la dita heretat.

 

 

Insuper nos. B. De i alagone per nos et omnes successores nostros promitimus et convenilus in dei fide et legalitate nostra. quod nobis Raymnundo de Bochona et universis populatoribus et habitatoribus existentibus fidelibus et legalibus vassallibus nobis et nostris succesoribus quod nos custodiamos et manuteneamus vos et vestris bonis foris et usibus et consuetudinibus et quod atendamos et compleamus I et atendere et complere faciamus omnia predicta et singula sicut suprius continetur. Et ne presens donacio a nobis et nostris successoribus non possit in posterum revocari. vobis Cartam istam facimus sigilli nostri dependentis munimine confirmatam   A més nos, Balasc d'Alagó, per nos i per tots els successors nostres, prometem i convenim en fe de Déu i la nostra lleialtat que si vosaltres, Raimon de Bocona i tots els pobladors i habitants sou fidels i lleials vassalls nostres i dels nostres successors, us protegirem i mantindrem amb els vostres bons furs, usos i costums, i us atendrem i complirem, i atendre i complir farem, totes les coses a dalt dites i cadascuna, segons és dit abans. I per a que la present donació no puga ser revocada ni per nos ni pels nostres successors en un futur, us fem a vosaltres aquesta Carta refermada per la protecció del nostre segell penjant.

 

I Data apud Morellam. Viij. Kalendas februarij: per manum. Bartholomei scriptoris dompni. B. De Alagone qui mandato I ipsius. Sub. Era. M. CC. LXX. vij. hanc Cartam scripsit et sigillum apposuit et hoc. I signum fecit, loco. die.era. tempore prenotatis, I Testes sunt huius rei hoc videntes et audientes, Michael de Lison alcaydus de Morella et Joannes de dompna. Rama quinnonarius et Alegre Justicia de Morella.

(Sacado del Archivo municipal de Catí en su original y en Llibre de Privilegis)

  Dada a Morella el 25 de gener per mà de Bartomeu, escrivà del senyor Balasc d'Alagó, que d'ordre del mateix l'any 1239 va escriure aquesta carta i li va posar el segell i li va fer aquest senyal al lloc, dia, any i temps esmentats. Testimonis són d'aquest afer, que veuen i escolten, Miquel de Llisó, alcalde de Morella, i Joan de Na Rama, quinyoner, i Alegre, Justícia de Morella.

(Extret del llibre "La carta de població de Benassal (1239)" de Pere Enric Barreda Edo)

.

(Al text en llatí existeixen nombroses errades de transcripció degudes a que està tret d'un text manuscrit)


Información turística: Ayuntamiento de Catí- Mayor, 2- Tel. (964) 40 90 81 - CATI (Castellón)


© Pàgina creada per Joaquim Carbó Miralles , 19

"Himne a Catí"- Música Pedro Tel - Lletra d'Alexandre Flichs