Tornar a Catimenu

INFORMACIÓ ELECTORAL- MINISTERIO INTERIOR

I.N.E. (INSTITUT NACIONAL ESTADÍSTICA- GENERALITAT VALENCIANA

 

ELECCIONS GENERALS ANTICIPADES PER AL 23 DE JULIOL DE 2023 (DIUMENGE)

 

 

ELECCIONES MUNICIPALES 28 MAIG 2023- INe

ENLLAÇOS BOP

BOP (dipcas.es)

https://bop.dipcas.es

/PortalBOP/api/descargarBoletin?idBoletin=18718&idioma=es

(pàgines 60-61)

 

ELECCIONS CORTS VALENCIANES-AUTONÒMIQUES- 28 MAIG 2023

 

ELECCIONS GENERALS 10-NOV-2019

ELECCIONS GENERALS 2019 EN CATÍ- CONGRES I SENAT- 28 D'ABRIL

 

ELECCIONS MUNICIPALS 2019 EN CATÍ- 26 MAIG

ELECCIONS MUNICIPALS 2015

ELECCIONS MUNICIPALS 2011

ELECCIONS EUROPEES CATÍ 2019- 26 MAIG

ESTUDI COMPARATIU ELECCIONS DES DE 1977 A 2019

 

ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2019 EN CATÍ- 28 D'ABRIL

 

Web Ministerio Interior

ELECCIONS GENERALS 2016 EN CATÍ

ELECCIONS GENERALS 2015 EN CATI

ELECCIONS EUROPEES 2014

ELECCIONS GENERALS 2011

 ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2011

ELECCIONS 2007-2008

GRÀFIQUES ESTUDI COMPARATIU

ELECCIONS 1977-2016

NORMATIVA ELECCIONS MUNICIPALS

El sistema electoral per a les eleccions municipals està regulat per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

1.1. Circumscripció electoral

Segons l'article 179 de la Llei, cada terme municipal constitueix una circumscripció que elegeix un nombre de regidors d'acord amb la següent escala:
 

Habitants Regidors
Fins a 250 5
De 251 a 1.000 7
De 1.001 a 2.000 9
De 2.001 a 5.000 11
De 5.001 a 10.000 13
De 10.001 a 20.000 17
De 20.001 a 50.000 21
De 50.001 a 100.000 25


De 100.001 en endavant, un regidor més per cada 100.000 habitants o fracció, afegint-se'n-hi un de més quan el resultat sigui un número parell.

Aquesta escala no és d'aplicació als municipis que funcionen en règim de Consell obert -menys de 100 habitants-. En aquests municipis els electors elegeixen directament l'Alcalde per sistema majoritari.


1.2. Elecció dels regidors

L'atribució d'escons en funció dels resultats de l'escrutini es realitza segons la fórmula D'Hondt, d'acord amb el que es regula a l'article 163 de la Llei. El sistema d'elecció és el següent:

a) No es tenen en compte les candidatures que no hagin obtingut, al menys, el 3% dels vots vàlids -vots de les candidatures més vots en blanc- emesos en el municipi.

b) Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1,2,3, etc, fins un número igual d'escons que corresponen al municipi -7 en el cas de Catí-. Els escons s'atribueixen a les candidatures que obtenen els quocients més grans atenent a un ordre decreixent.

c) Els escons que corresponen a cada candidatura s'adjudiquen als candidats inclosos en ella, per l'ordre de col.locació en el que apareixen a la llista.


1.3. Elecció de l'Alcalde

En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció de l'Alcalde, d'acord amb el que es regula a l'article 196 de la Llei. El procediment és el següent :

a) Poden ser candidats tots el regidors que encapçalin les corresponents llistes de les candidatures amb representació a la Corporació.

b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat Alcalde.

c) Si cap d'ells obté majoria absoluta, és proclamat Alcalde el regidor que encapçala la llista que ha obtingut el major nombre de vots populars en el municipi. En cas d'empat, es resoldrà per sorteig.