Resum mensual: Novembre

Temperatura mitjana: 10.7ºC
Temperatura mitjana de les màximes: 15.0ºC
Temperatura mitjana de les mínimes: 6.9ºC

Temperatura màxima: 25.4ºC (el dia 06/11/13 a les 14:53)
Temperatura mínima: -2.3ºC (el dia 29/11/13 a les 07:46)

Humitat relativa màxima: 99% (el dia 13/11/15 a les 04:07)
Humitat relativa mínima: 18% (el dia 28/11/18 a les 11:43)

Punt de rosada màxim: 16.7ºC (el dia 07/11/15 a les 15:47)
Punt de rosada mínim: 12.3ºC (el dia 06/11/20 a les 00:51)

Pressió atmosfèrica màxima: 1036.58 hPa (el dia 30/11/15 a les 23:52)
Pressió atmosfèrica mínima: 990.05 hPa (el dia 23/11/19 a les 15:44)

Ratxa de vent màxima: 118.0 km/h (el dia 26/11/15 a les 06:16)
Direcció del vent predominant: SO (229.6º)
Velocitat del vent màxima: 85.9 km/h (el dia 26/11/15 a les 10:34)

Temperatura de xafogor màxima: 25.4ºC (el dia 06/11/13 a les 14:53)
Temperatura aparent màxima: 25.0ºC (el dia 06/11/13 a les 14:42)
Temperatura aparent mínima: -12.0ºC (el dia 23/11/13 a les 04:58)
Temperatura de sensació mínima: -5.6ºC (el dia 16/11/13 a les 11:08)

Precipitació total mitjana en 9 mesos: 91.0 mm
Precipitació màxima 1h: 27.5 mm (el dia 05/11/20 a les 22:27)
Precipitació màxima diaria: 119.2 mm (el dia 02/11/15)
Intensitat de precipitació màxima: 2057.3 mm/h (el dia 26/11/20 a les 12:25)
ET total mitjana en 9 mesos: 51.4 mm

Radiació solar màxima: 798 W/m² (el dia 05/11/16 a les 12:54)
Taula de valors

DiaTmitTmàxTmínHmàxHmínPmàxPmínPrecRmàx VmàxDpredIcmàxTsmínRsmàx
01/11/1312.5ºC19.0ºC6.5ºC66%21%1023.95 hPa1019.04 hPa0.0 mm17.7 km/h13.7 km/hNE19.0ºC6.5ºC W/m²
02/11/1316.4ºC23.6ºC11.3ºC67%32%1019.10 hPa1014.80 hPa0.0 mm19.3 km/h10.3 km/hSSO23.6ºC11.3ºC W/m²
03/11/1315.7ºC19.5ºC9.7ºC92%39%1017.00 hPa1014.43 hPa0.0 mm64.4 km/h38.6 km/hNO19.5ºC9.7ºC W/m²
04/11/1312.7ºC19.1ºC7.4ºC92%46%1015.45 hPa1004.58 hPa3.6 mm62.8 km/h29.3 km/hNO19.1ºC7.4ºC W/m²
05/11/1317.7ºC20.6ºC11.6ºC86%56%1015.28 hPa1006.03 hPa0.4 mm90.1 km/h46.0 km/hNO20.6ºC8.4ºC W/m²
06/11/1318.6ºC25.4ºC11.9ºC81%40%1018.39 hPa1010.87 hPa0.0 mm101.0 km/h60.5 km/hNO25.4ºC11.9ºC W/m²
07/11/1315.5ºC22.0ºC10.3ºC87%53%1018.32 hPa1015.28 hPa0.0 mm19.3 km/h11.0 km/hS22.0ºC10.3ºC W/m²
08/11/1316.0ºC20.7ºC11.8ºC82%50%1017.07 hPa1013.68 hPa0.0 mm38.6 km/h20.6 km/hNNO20.7ºC9.9ºC W/m²
09/11/1311.7ºC15.4ºC8.5ºC78%29%1022.35 hPa1016.70 hPa0.0 mm77.2 km/h46.8 km/hNO15.4ºC3.8ºC W/m²
10/11/1314.0ºC15.7ºC12.9ºC66%47%1022.22 hPa1015.28 hPa0.0 mm111.0 km/h63.5 km/hNO15.7ºC10.2ºC W/m²
11/11/1314.1ºC16.8ºC12.7ºC72%58%1021.30 hPa1016.60 hPa0.0 mm88.5 km/h54.4 km/hNO16.8ºC9.3ºC W/m²
12/11/1314.2ºC18.2ºC11.9ºC77%56%1020.97 hPa1017.88 hPa0.0 mm78.9 km/h40.4 km/hNNO18.2ºC8.8ºC W/m²
13/11/1314.3ºC17.0ºC12.0ºC78%62%1020.80 hPa1017.68 hPa0.0 mm56.3 km/h33.8 km/hNO17.0ºC9.3ºC W/m²
14/11/1310.7ºC13.6ºC8.8ºC76%49%1024.39 hPa1018.19 hPa0.0 mm109.0 km/h57.6 km/hNO13.6ºC3.7ºC W/m²
15/11/136.5ºC8.9ºC4.1ºC65%43%1019.71 hPa1015.11 hPa0.0 mm101.0 km/h61.6 km/hNO8.9ºC-1.3ºC W/m²
16/11/133.4ºC4.9ºC0.7ºC92%57%1018.66 hPa1015.34 hPa23.8 mm62.8 km/h35.8 km/hNO4.9ºC-5.6ºC W/m²
17/11/136.7ºC10.3ºC3.9ºC92%62%1016.46 hPa1007.83 hPa2.8 mm43.5 km/h26.4 km/hNNO10.3ºC-0.1ºC W/m²
18/11/137.3ºC8.9ºC5.7ºC85%78%1007.93 hPa999.67 hPa1.0 mm70.8 km/h39.2 km/hNO8.9ºC1.1ºC W/m²
19/11/138.9ºC11.4ºC5.6ºC80%61%1010.84 hPa1000.31 hPa0.0 mm91.7 km/h54.3 km/hNO11.4ºC-0.3ºC W/m²
20/11/135.0ºC6.8ºC3.4ºC73%44%1014.80 hPa1008.84 hPa0.0 mm99.8 km/h56.4 km/hNO6.8ºC-3.4ºC W/m²
21/11/137.7ºC10.9ºC5.4ºC74%42%1013.99 hPa1003.42 hPa0.4 mm67.6 km/h34.8 km/hNO10.9ºC0.6ºC W/m²
22/11/135.6ºC7.4ºC3.6ºC77%50%1007.96 hPa1001.12 hPa0.0 mm114.0 km/h62.4 km/hNO7.4ºC-3.8ºC W/m²
23/11/135.1ºC7.9ºC3.4ºC67%50%1011.08 hPa1002.78 hPa0.0 mm111.0 km/h68.6 km/hNO7.9ºC-4.1ºC W/m²
24/11/135.2ºC8.4ºC3.7ºC70%58%1017.04 hPa1008.47 hPa0.0 mm106.0 km/h57.4 km/hNO8.4ºC-3.3ºC W/m²
25/11/135.3ºC8.9ºC3.2ºC68%47%1023.00 hPa1015.85 hPa0.0 mm105.0 km/h55.2 km/hNO8.9ºC-3.2ºC W/m²
26/11/134.0ºC7.6ºC1.9ºC71%46%1025.50 hPa1021.20 hPa0.0 mm72.4 km/h41.7 km/hNO7.6ºC-4.1ºC W/m²
27/11/133.1ºC7.4ºC1.1ºC82%40%1028.96 hPa1022.46 hPa0.0 mm51.5 km/h25.8 km/hNNO7.4ºC-4.2ºC W/m²
28/11/133.5ºC7.7ºC-0.4ºC86%36%1030.35 hPa1027.20 hPa0.0 mm40.2 km/h20.7 km/hNNE7.7ºC-2.1ºC W/m²
29/11/133.6ºC7.4ºC-2.3ºC74%39%1028.65 hPa1025.13 hPa0.0 mm53.1 km/h33.9 km/hNNO7.4ºC-3.5ºC W/m²
30/11/135.9ºC9.8ºC2.4ºC72%50%1025.77 hPa1009.82 hPa0.0 mm96.6 km/h57.8 km/hNNO9.8ºC-3.5ºC W/m²
01/11/1416.1ºC19.2ºC12.1ºC93%71%1023.30 hPa1021.30 hPa0.0 mm19.3 km/h14.3 km/hS19.2ºC12.1ºC564 W/m²
02/11/1415.2ºC19.0ºC13.2ºC92%67%1021.81 hPa1016.09 hPa0.0 mm20.9 km/h12.6 km/hSSO19.0ºC13.1ºC640 W/m²
03/11/1413.9ºC19.1ºC8.2ºC98%53%1016.26 hPa1002.92 hPa0.4 mm27.4 km/h14.7 km/hSSO19.1ºC8.2ºC592 W/m²
04/11/1411.0ºC14.7ºC7.3ºC87%48%1002.98 hPa993.77 hPa1.2 mm69.2 km/h33.3 km/hNO14.7ºC2.9ºC772 W/m²
05/11/148.8ºC11.8ºC7.0ºC78%53%1010.06 hPa998.55 hPa0.0 mm83.7 km/h43.1 km/hNO11.8ºC2.4ºC724 W/m²
06/11/1410.2ºC13.6ºC7.5ºC69%43%1013.99 hPa1008.91 hPa0.0 mm91.7 km/h48.1 km/hNO13.6ºC2.4ºC550 W/m²
07/11/1414.4ºC19.6ºC8.4ºC77%50%1014.19 hPa1010.64 hPa0.0 mm51.5 km/h27.0 km/hNO19.6ºC8.4ºC708 W/m²
08/11/1412.0ºC14.2ºC8.8ºC88%50%1014.40 hPa1007.79 hPa0.0 mm41.8 km/h24.7 km/hONO14.2ºC8.6ºC737 W/m²
09/11/149.6ºC12.3ºC6.8ºC84%54%1011.48 hPa1006.13 hPa2.8 mm48.3 km/h26.7 km/hNNO12.3ºC5.1ºC619 W/m²
10/11/148.6ºC14.1ºC3.6ºC92%44%1013.52 hPa1010.91 hPa0.0 mm49.9 km/h29.0 km/hNO14.1ºC3.3ºC596 W/m²
11/11/146.2ºC11.8ºC1.7ºC95%64%1011.25 hPa1002.34 hPa3.6 mm54.7 km/h25.9 km/hO11.8ºC1.7ºC127 W/m²
12/11/1411.9ºC16.0ºC7.9ºC79%48%1013.58 hPa1003.56 hPa0.0 mm51.5 km/h25.1 km/hONO16.0ºC7.7ºC647 W/m²
13/11/1410.7ºC17.8ºC4.7ºC86%46%1014.23 hPa1010.03 hPa0.0 mm14.5 km/h7.0 km/hOSO17.8ºC3.6ºC508 W/m²
14/11/1412.7ºC16.8ºC8.8ºC94%77%1010.20 hPa1004.07 hPa3.2 mm22.5 km/h12.0 km/hSSO16.8ºC8.8ºC693 W/m²
15/11/1411.2ºC15.6ºC6.6ºC85%36%1009.89 hPa1004.91 hPa0.0 mm69.2 km/h30.1 km/hONO15.6ºC4.9ºC513 W/m²
16/11/1411.0ºC15.4ºC7.2ºC74%37%1012.06 hPa1007.56 hPa0.0 mm48.3 km/h22.8 km/hONO15.4ºC6.7ºC529 W/m²
17/11/1410.6ºC13.3ºC6.2ºC83%44%1011.38 hPa1005.79 hPa0.0 mm56.3 km/h27.1 km/hNO13.3ºC3.6ºC633 W/m²
18/11/148.9ºC14.4ºC2.8ºC92%44%1014.23 hPa1011.01 hPa0.0 mm40.2 km/h17.3 km/hO14.4ºC2.8ºC612 W/m²
19/11/148.7ºC16.2ºC2.6ºC92%53%1020.93 hPa1013.79 hPa0.0 mm16.1 km/h7.6 km/hSSO16.2ºC2.6ºC497 W/m²
20/11/149.9ºC15.8ºC4.4ºC95%70%1022.05 hPa1019.68 hPa0.4 mm16.1 km/h8.3 km/hS15.8ºC4.4ºC478 W/m²
21/11/1412.7ºC16.3ºC10.3ºC94%78%1021.47 hPa1017.41 hPa0.0 mm17.7 km/h9.9 km/hSSE16.3ºC10.3ºC512 W/m²
22/11/1412.1ºC15.4ºC8.5ºC95%84%1018.26 hPa1015.45 hPa0.0 mm12.9 km/h7.0 km/hS15.4ºC8.5ºC508 W/m²
23/11/1412.9ºC15.7ºC10.2ºC95%87%1018.39 hPa1015.24 hPa0.2 mm19.3 km/h8.6 km/hENE15.7ºC10.2ºC601 W/m²
24/11/1413.8ºC15.7ºC11.8ºC95%85%1017.44 hPa1015.34 hPa0.2 mm25.7 km/h12.8 km/hNE15.7ºC11.8ºC469 W/m²
25/11/1412.9ºC16.9ºC10.3ºC95%73%1017.55 hPa1014.50 hPa0.0 mm16.1 km/h7.7 km/hE16.9ºC10.3ºC520 W/m²
26/11/1411.5ºC14.9ºC7.9ºC95%65%1014.57 hPa1009.11 hPa3.2 mm25.7 km/h12.8 km/hNO14.9ºC7.9ºC598 W/m²
27/11/149.8ºC13.3ºC5.7ºC96%80%1009.49 hPa996.72 hPa8.0 mm38.6 km/h18.3 km/hS13.3ºC5.7ºC684 W/m²
28/11/1411.3ºC12.5ºC9.8ºC95%88%996.82 hPa990.76 hPa28.4 mm48.3 km/h31.4 km/hS12.5ºC8.7ºC290 W/m²
29/11/1411.6ºC13.8ºC9.8ºC96%88%997.53 hPa992.15 hPa86.8 mm46.7 km/h21.6 km/hSSE13.8ºC8.9ºC420 W/m²
30/11/1411.1ºC13.1ºC9.3ºC96%77%998.11 hPa994.28 hPa54.4 mm56.3 km/h34.6 km/hN13.1ºC7.4ºC151 W/m²
01/11/1511.5ºC12.5ºC9.4ºC97%93%1026.05 hPa1022.08 hPa40.0 mm40.2 km/h20.5 km/hNE12.5ºC9.4ºC204 W/m²
02/11/1512.8ºC14.5ºC9.4ºC96%90%1022.32 hPa1013.21 hPa119.2 mm64.4 km/h33.3 km/hESE14.5ºC8.9ºC250 W/m²
03/11/1510.3ºC15.7ºC6.2ºC95%68%1022.90 hPa1016.90 hPa0.0 mm20.9 km/h11.7 km/hS15.7ºC6.2ºC700 W/m²
04/11/1513.5ºC18.5ºC8.2ºC93%55%1022.96 hPa1020.05 hPa0.2 mm22.5 km/h19.2 km/hN18.5ºC8.2ºC638 W/m²
05/11/1514.8ºC20.4ºC10.2ºC89%56%1024.35 hPa1020.76 hPa0.0 mm19.3 km/h9.0 km/hSE20.4ºC10.2ºC742 W/m²
06/11/1515.0ºC20.9ºC10.2ºC93%64%1027.37 hPa1024.05 hPa0.0 mm19.3 km/h10.7 km/hSSE20.9ºC10.2ºC527 W/m²
07/11/1515.2ºC21.7ºC10.6ºC96%68%1029.43 hPa1026.49 hPa0.4 mm14.5 km/h7.1 km/hSSE21.7ºC10.6ºC524 W/m²
08/11/1513.3ºC19.1ºC8.9ºC96%70%1031.73 hPa1028.48 hPa0.4 mm20.9 km/h10.9 km/hSSE19.1ºC8.9ºC519 W/m²
09/11/1513.2ºC20.2ºC7.8ºC95%61%1033.43 hPa1030.92 hPa0.2 mm16.1 km/h7.9 km/hSE20.2ºC7.8ºC519 W/m²
10/11/1514.7ºC21.8ºC9.7ºC93%44%1032.17 hPa1026.59 hPa0.0 mm14.5 km/h7.2 km/hSE21.8ºC9.7ºC515 W/m²
11/11/1513.7ºC20.4ºC9.2ºC93%54%1027.30 hPa1024.39 hPa0.4 mm12.9 km/h7.7 km/hSSO20.4ºC9.2ºC512 W/m²
12/11/1512.3ºC20.1ºC6.9ºC94%60%1026.93 hPa1024.96 hPa0.0 mm16.1 km/h9.4 km/hS20.1ºC6.9ºC503 W/m²
13/11/1512.0ºC17.9ºC6.1ºC99%53%1031.94 hPa1026.89 hPa0.2 mm43.5 km/h18.9 km/hNNO17.9ºC6.1ºC504 W/m²
14/11/1513.2ºC17.4ºC7.8ºC94%58%1032.61 hPa1029.13 hPa0.2 mm37.0 km/h18.9 km/hNO17.4ºC7.8ºC504 W/m²
15/11/1511.8ºC19.7ºC6.5ºC93%49%1029.26 hPa1023.37 hPa0.2 mm14.5 km/h8.2 km/hSSE19.7ºC6.5ºC497 W/m²
16/11/1514.9ºC19.4ºC8.0ºC91%36%1023.64 hPa1020.80 hPa0.0 mm33.8 km/h16.1 km/hNNO19.4ºC8.0ºC520 W/m²
17/11/1515.5ºC20.4ºC12.6ºC60%34%1026.08 hPa1022.05 hPa0.0 mm29.0 km/h13.1 km/hNNE20.4ºC11.8ºC504 W/m²
18/11/1515.2ºC19.1ºC11.7ºC80%40%1027.20 hPa1025.27 hPa0.0 mm32.2 km/h15.7 km/hN19.1ºC11.7ºC517 W/m²
19/11/1516.8ºC20.4ºC14.3ºC72%51%1029.09 hPa1025.74 hPa0.2 mm37.0 km/h19.9 km/hNNO20.4ºC13.5ºC476 W/m²
20/11/1518.3ºC22.5ºC15.1ºC72%33%1028.52 hPa1015.45 hPa0.0 mm57.9 km/h29.3 km/hNO22.5ºC14.5ºC545 W/m²
21/11/1511.6ºC18.9ºC5.2ºC80%35%1015.51 hPa1004.20 hPa0.8 mm91.7 km/h48.7 km/hNO18.9ºC-0.5ºC638 W/m²
22/11/156.0ºC7.5ºC4.8ºC71%54%1013.35 hPa1010.20 hPa0.0 mm83.7 km/h45.6 km/hNO7.5ºC-1.0ºC206 W/m²
23/11/154.4ºC7.1ºC1.2ºC72%35%1023.91 hPa1013.11 hPa0.0 mm61.2 km/h35.7 km/hNO7.1ºC-5.3ºC492 W/m²
24/11/156.1ºC9.1ºC2.9ºC76%51%1026.76 hPa1023.23 hPa0.0 mm56.3 km/h33.7 km/hNO9.1ºC-2.2ºC582 W/m²
25/11/1510.9ºC12.9ºC8.9ºC80%60%1023.74 hPa1011.04 hPa0.0 mm108.0 km/h62.1 km/hNO12.9ºC5.1ºC554 W/m²
26/11/1511.4ºC13.4ºC9.8ºC68%49%1014.46 hPa1008.50 hPa0.0 mm118.0 km/h85.9 km/hNO13.4ºC5.3ºC480 W/m²
27/11/159.8ºC11.4ºC8.5ºC76%60%1016.39 hPa1011.15 hPa0.0 mm86.9 km/h45.7 km/hNO11.4ºC4.7ºC547 W/m²
28/11/1510.3ºC12.9ºC6.6ºC77%52%1028.08 hPa1015.34 hPa0.0 mm80.5 km/h47.3 km/hNO12.9ºC1.8ºC582 W/m²
29/11/158.5ºC15.1ºC4.4ºC82%37%1035.32 hPa1027.57 hPa0.0 mm40.2 km/h18.4 km/hNNE15.1ºC2.9ºC454 W/m²
30/11/159.2ºC17.4ºC3.3ºC80%39%1036.58 hPa1033.22 hPa0.0 mm14.5 km/h8.8 km/hSO17.4ºC3.2ºC459 W/m²
01/11/1613.1ºC18.8ºC7.6ºC93%58%1024.62 hPa1021.10 hPa0.0 mm29.0 km/h14.1 km/hSSE18.8ºC7.6ºC534 W/m²
02/11/1614.1ºC21.7ºC8.1ºC98%32%1022.32 hPa1017.65 hPa0.0 mm17.7 km/h10.3 km/hSSE21.7ºC8.1ºC524 W/m²
03/11/1616.7ºC22.6ºC11.1ºC92%32%1018.22 hPa1015.34 hPa0.0 mm38.6 km/h19.2 km/hSSE22.6ºC11.1ºC545 W/m²
04/11/1614.7ºC19.8ºC10.4ºC91%57%1018.46 hPa1013.62 hPa0.0 mm14.5 km/h6.7 km/hENE19.8ºC10.4ºC329 W/m²
05/11/1615.4ºC20.6ºC9.8ºC93%41%1013.68 hPa1002.41 hPa0.4 mm57.9 km/h30.6 km/hOSO20.6ºC6.9ºC798 W/m²
06/11/168.9ºC11.8ºC6.3ºC79%48%1010.26 hPa1002.85 hPa0.0 mm77.2 km/h49.2 km/hNO11.8ºC1.8ºC519 W/m²
07/11/167.1ºC9.9ºC4.8ºC75%45%1011.72 hPa1007.69 hPa0.0 mm62.8 km/h36.8 km/hNO9.9ºC-0.4ºC550 W/m²
08/11/167.4ºC10.5ºC4.2ºC72%47%1019.27 hPa1011.28 hPa0.0 mm78.9 km/h48.8 km/hNO10.5ºC-1.9ºC524 W/m²
09/11/1611.3ºC14.9ºC7.9ºC70%44%1019.44 hPa1014.09 hPa0.0 mm67.6 km/h42.6 km/hNO14.9ºC4.9ºC705 W/m²
10/11/1610.8ºC14.1ºC8.3ºC72%49%1022.66 hPa1016.97 hPa0.0 mm78.9 km/h49.9 km/hNO14.1ºC3.7ºC547 W/m²
11/11/1611.8ºC15.3ºC9.2ºC68%50%1022.63 hPa1019.61 hPa0.0 mm75.6 km/h44.5 km/hNO15.3ºC6.0ºC503 W/m²
12/11/1611.3ºC16.1ºC8.4ºC83%41%1022.42 hPa1019.61 hPa0.0 mm54.7 km/h29.8 km/hNO16.1ºC7.0ºC538 W/m²
13/11/1612.2ºC15.6ºC8.8ºC84%59%1023.67 hPa1020.22 hPa0.0 mm80.5 km/h52.2 km/hNO15.6ºC5.6ºC636 W/m²
14/11/169.6ºC12.6ºC7.9ºC74%49%1026.86 hPa1021.03 hPa0.0 mm67.6 km/h37.7 km/hNO12.6ºC4.3ºC624 W/m²
15/11/169.2ºC14.4ºC5.4ºC75%46%1029.30 hPa1026.35 hPa0.0 mm43.5 km/h23.3 km/hNNO14.4ºC2.6ºC483 W/m²
16/11/169.6ºC15.4ºC2.7ºC80%47%1028.59 hPa1023.00 hPa0.0 mm24.1 km/h12.3 km/hNNE15.4ºC2.7ºC469 W/m²
17/11/1612.6ºC17.8ºC7.4ºC84%54%1023.07 hPa1017.27 hPa0.0 mm40.2 km/h22.3 km/hNO17.8ºC7.4ºC462 W/m²
18/11/1611.8ºC19.3ºC6.1ºC89%47%1017.38 hPa1012.57 hPa1.2 mm20.9 km/h10.9 km/hESE19.3ºC6.1ºC640 W/m²
19/11/1611.1ºC15.1ºC9.1ºC88%44%1015.78 hPa1013.11 hPa0.0 mm43.5 km/h22.6 km/hNO15.1ºC6.9ºC536 W/m²
20/11/169.8ºC14.5ºC6.1ºC90%40%1013.21 hPa1007.05 hPa0.8 mm12.9 km/h7.8 km/hSE14.5ºC4.9ºC577 W/m²
21/11/1612.2ºC15.1ºC9.4ºC92%75%1007.05 hPa1002.81 hPa0.2 mm35.4 km/h15.9 km/hSSO15.1ºC9.3ºC183 W/m²
22/11/169.5ºC11.4ºC8.3ºC95%88%1006.95 hPa1002.71 hPa13.8 mm27.4 km/h11.7 km/hNNE11.4ºC7.6ºC179 W/m²
23/11/169.1ºC12.6ºC5.9ºC96%77%1004.85 hPa999.73 hPa8.0 mm45.1 km/h24.5 km/hESE12.6ºC2.8ºC102 W/m²
24/11/166.2ºC10.1ºC2.8ºC91%62%1011.62 hPa1004.34 hPa0.0 mm20.9 km/h10.5 km/hESE10.1ºC2.7ºC610 W/m²
25/11/166.1ºC9.5ºC2.4ºC92%62%1014.13 hPa1010.81 hPa0.0 mm17.7 km/h9.7 km/hE9.5ºC1.2ºC476 W/m²
26/11/167.8ºC10.2ºC4.9ºC98%86%1013.96 hPa1009.32 hPa17.0 mm30.6 km/h16.1 km/hNE10.2ºC4.9ºC237 W/m²
27/11/169.2ºC11.1ºC8.1ºC95%83%1011.01 hPa1008.74 hPa34.4 mm24.1 km/h18.8 km/hNNE11.1ºC6.6ºC353 W/m²
28/11/168.9ºC10.4ºC7.6ºC96%78%1016.36 hPa1009.15 hPa9.4 mm27.4 km/h17.8 km/hNNO10.4ºC5.8ºC497 W/m²
29/11/168.8ºC10.2ºC7.7ºC93%78%1028.35 hPa1016.26 hPa3.0 mm22.5 km/h12.4 km/hNE10.2ºC6.7ºC214 W/m²
30/11/167.4ºC8.7ºC5.0ºC94%87%1033.12 hPa1028.28 hPa6.4 mm27.4 km/h13.6 km/hENE8.7ºC5.0ºC239 W/m²
01/11/1712.9ºC17.6ºC7.6ºC93%67%1023.64 hPa1020.46 hPa0.0 mm22.5 km/h12.3 km/hSSE17.6ºC7.6ºC729 W/m²
02/11/1713.5ºC19.1ºC8.9ºC93%58%1021.81 hPa1016.90 hPa0.0 mm27.4 km/h15.3 km/hSSE19.1ºC8.9ºC638 W/m²
03/11/1712.7ºC18.6ºC7.4ºC96%68%1017.21 hPa1012.64 hPa0.2 mm24.1 km/h12.4 km/hSSE18.6ºC7.4ºC733 W/m²
04/11/1714.4ºC18.2ºC10.8ºC92%52%1013.55 hPa1008.13 hPa0.2 mm54.7 km/h30.1 km/hONO18.2ºC10.8ºC640 W/m²
05/11/1711.4ºC13.2ºC8.5ºC76%50%1018.12 hPa1010.64 hPa0.0 mm88.5 km/h54.0 km/hNO13.2ºC4.2ºC548 W/m²
06/11/178.3ºC11.1ºC5.7ºC69%48%1020.46 hPa1015.95 hPa0.0 mm90.1 km/h43.6 km/hNO11.1ºC1.7ºC735 W/m²
07/11/179.0ºC14.3ºC4.6ºC64%19%1018.63 hPa1015.89 hPa0.0 mm74.0 km/h37.9 km/hNO14.3ºC-0.5ºC557 W/m²
08/11/179.3ºC11.4ºC5.6ºC72%47%1021.51 hPa1017.27 hPa0.0 mm74.0 km/h43.6 km/hNO11.4ºC0.3ºC473 W/m²
09/11/177.4ºC10.7ºC5.2ºC72%53%1024.89 hPa1020.09 hPa0.0 mm75.6 km/h43.5 km/hNO10.7ºC0.0ºC584 W/m²
10/11/179.6ºC13.9ºC5.9ºC72%51%1025.71 hPa1023.61 hPa0.0 mm82.1 km/h51.1 km/hNO13.9ºC0.8ºC526 W/m²
11/11/1712.3ºC15.8ºC10.5ºC73%56%1024.42 hPa1019.85 hPa0.0 mm78.9 km/h44.3 km/hNO15.8ºC6.6ºC492 W/m²
12/11/1712.9ºC16.9ºC10.6ºC70%45%1020.46 hPa1008.81 hPa0.0 mm99.8 km/h58.1 km/hNO16.9ºC6.7ºC508 W/m²
13/11/178.5ºC13.1ºC4.3ºC66%41%1017.31 hPa1009.69 hPa0.0 mm101.0 km/h58.4 km/hNO13.1ºC-1.7ºC503 W/m²
14/11/177.2ºC11.6ºC4.2ºC64%34%1021.54 hPa1015.34 hPa0.0 mm88.5 km/h49.4 km/hNO11.6ºC-2.1ºC499 W/m²
15/11/178.5ºC16.3ºC2.0ºC80%26%1021.41 hPa1017.68 hPa0.0 mm22.5 km/h11.7 km/hENE16.3ºC2.0ºC548 W/m²
16/11/177.5ºC14.8ºC2.2ºC88%38%1021.58 hPa1019.24 hPa0.0 mm17.7 km/h8.2 km/hSE14.8ºC2.2ºC485 W/m²
17/11/1712.3ºC18.5ºC4.1ºC86%27%1021.78 hPa1018.56 hPa0.0 mm25.7 km/h14.5 km/hN18.5ºC4.1ºC480 W/m²
18/11/1712.2ºC16.3ºC7.6ºC77%38%1021.44 hPa1018.53 hPa0.0 mm30.6 km/h15.1 km/hN16.3ºC7.6ºC473 W/m²
19/11/179.8ºC17.1ºC4.7ºC83%28%1023.34 hPa1019.92 hPa0.0 mm27.4 km/h14.6 km/hNNO17.1ºC4.7ºC485 W/m²
20/11/1710.2ºC18.2ºC5.3ºC92%25%1024.22 hPa1021.61 hPa0.0 mm17.7 km/h9.9 km/hSE18.2ºC4.7ºC473 W/m²
21/11/1711.2ºC20.3ºC5.2ºC90%19%1022.86 hPa1019.37 hPa0.0 mm19.3 km/h11.0 km/hNNE20.3ºC4.7ºC475 W/m²
22/11/178.9ºC16.7ºC3.5ºC94%35%1019.41 hPa1014.50 hPa0.0 mm16.1 km/h8.0 km/hS16.7ºC3.5ºC468 W/m²
23/11/1711.6ºC20.6ºC3.6ºC89%29%1020.49 hPa1015.58 hPa0.0 mm14.5 km/h8.1 km/hSSE20.6ºC3.6ºC631 W/m²
24/11/1716.1ºC20.9ºC11.0ºC67%29%1019.98 hPa1016.29 hPa0.0 mm29.0 km/h14.7 km/hONO20.9ºC11.0ºC478 W/m²
25/11/1712.4ºC16.8ºC6.4ºC69%32%1022.22 hPa1015.45 hPa0.0 mm88.5 km/h54.0 km/hNO16.8ºC0.4ºC490 W/m²
26/11/177.0ºC9.8ºC5.2ºC70%43%1030.55 hPa1020.09 hPa0.0 mm99.8 km/h59.1 km/hNO9.8ºC-0.8ºC462 W/m²
27/11/175.1ºC11.6ºC0.1ºC89%52%1030.75 hPa1024.15 hPa0.0 mm22.5 km/h13.3 km/hSSE11.6ºC-1.1ºC457 W/m²
28/11/177.7ºC14.8ºC1.8ºC90%22%1024.18 hPa1010.70 hPa0.0 mm19.3 km/h11.5 km/hSSE14.8ºC1.8ºC478 W/m²
29/11/177.7ºC10.1ºC4.4ºC74%48%1010.81 hPa1005.22 hPa0.0 mm62.8 km/h37.8 km/hNO10.1ºC-1.2ºC712 W/m²
30/11/174.4ºC7.4ºC1.8ºC66%44%1016.66 hPa1008.23 hPa0.0 mm80.5 km/h47.5 km/hNO7.4ºC-4.2ºC441 W/m²
01/11/188.8ºC12.1ºC5.9ºC84%63%1019.95 hPa1008.20 hPa0.2 mm48.3 km/h26.8 km/hNNO12.1ºC3.9ºC640 W/m²
02/11/189.9ºC11.9ºC7.0ºC87%65%1023.10 hPa1018.76 hPa0.4 mm69.2 km/h37.7 km/hNO11.9ºC5.6ºC691 W/m²
03/11/189.8ºC14.6ºC6.8ºC73%46%1022.59 hPa1018.80 hPa0.0 mm61.2 km/h35.2 km/hNO14.6ºC3.0ºC663 W/m²
04/11/1811.2ºC16.9ºC5.7ºC79%33%1019.00 hPa1008.30 hPa0.0 mm22.5 km/h14.3 km/hNNE16.9ºC5.7ºC580 W/m²
05/11/188.0ºC14.1ºC3.9ºC93%66%1008.47 hPa1001.53 hPa1.1 mm24.1 km/h11.6 km/hSO14.1ºC3.9ºC473 W/m²
06/11/188.8ºC14.6ºC3.7ºC92%45%1013.89 hPa1005.49 hPa0.0 mm37.0 km/h17.6 km/hONO14.6ºC3.7ºC765 W/m²
07/11/189.6ºC15.9ºC3.4ºC89%54%1019.24 hPa1011.69 hPa0.0 mm17.7 km/h8.4 km/hESE15.9ºC3.4ºC693 W/m²
08/11/1810.0ºC12.3ºC6.0ºC96%62%1020.05 hPa1013.68 hPa15.3 mm11.3 km/h5.2 km/hNE12.3ºC6.0ºC292 W/m²
09/11/1810.3ºC13.1ºC7.5ºC96%52%1016.83 hPa1010.43 hPa4.8 mm72.4 km/h38.2 km/hNO13.1ºC4.1ºC527 W/m²
10/11/1813.6ºC18.7ºC8.2ºC83%57%1015.38 hPa1011.21 hPa0.0 mm46.7 km/h23.8 km/hONO18.7ºC8.2ºC524 W/m²
11/11/1813.2ºC19.2ºC9.1ºC96%54%1015.24 hPa1012.43 hPa0.0 mm19.3 km/h11.1 km/hSE19.2ºC9.1ºC715 W/m²
12/11/1812.2ºC15.7ºC9.3ºC96%77%1020.53 hPa1013.96 hPa0.0 mm14.5 km/h7.1 km/hENE15.7ºC9.3ºC707 W/m²
13/11/1812.7ºC15.5ºC8.2ºC95%77%1026.55 hPa1020.15 hPa0.0 mm22.5 km/h11.1 km/hNE15.5ºC8.2ºC589 W/m²
14/11/1813.4ºC15.3ºC12.5ºC95%82%1026.11 hPa1020.86 hPa0.0 mm20.9 km/h10.2 km/hNE15.3ºC12.3ºC654 W/m²
15/11/1813.2ºC15.8ºC11.7ºC96%81%1021.03 hPa1017.82 hPa32.3 mm38.6 km/h19.5 km/hNE15.8ºC10.4ºC626 W/m²
16/11/1812.5ºC13.8ºC11.6ºC96%88%1021.20 hPa1019.04 hPa32.8 mm22.5 km/h8.0 km/hNE13.8ºC11.6ºC315 W/m²
17/11/1810.8ºC12.1ºC9.8ºC95%85%1019.24 hPa1012.91 hPa8.1 mm19.3 km/h9.3 km/hNNE12.1ºC9.8ºC220 W/m²
18/11/189.2ºC10.0ºC8.3ºC96%90%1013.11 hPa1006.95 hPa56.9 mm33.8 km/h18.7 km/hENE10.0ºC6.3ºC160 W/m²
19/11/188.5ºC9.2ºC6.1ºC96%89%1007.12 hPa1000.11 hPa11.8 mm25.7 km/h16.1 km/hNNE9.2ºC6.1ºC111 W/m²
20/11/188.9ºC14.4ºC4.3ºC95%61%1004.88 hPa999.39 hPa0.4 mm46.7 km/h23.3 km/hOSO14.4ºC4.3ºC668 W/m²
21/11/187.7ºC13.8ºC3.7ºC89%55%1016.43 hPa1004.74 hPa0.0 mm17.7 km/h8.7 km/hNNE13.8ºC3.6ºC497 W/m²
22/11/187.4ºC11.9ºC4.2ºC89%61%1018.36 hPa1015.78 hPa0.0 mm11.3 km/h5.2 km/hNNE11.9ºC4.2ºC378 W/m²
23/11/187.8ºC10.9ºC5.3ºC93%70%1017.04 hPa1011.72 hPa0.9 mm29.0 km/h18.1 km/hNO10.9ºC4.6ºC197 W/m²
24/11/187.2ºC13.6ºC2.6ºC89%42%1017.44 hPa1013.72 hPa0.0 mm17.7 km/h8.4 km/hS13.6ºC2.6ºC485 W/m²
25/11/187.3ºC15.2ºC1.9ºC92%58%1013.82 hPa1007.59 hPa1.1 mm41.8 km/h24.5 km/hNO15.2ºC1.9ºC466 W/m²
26/11/188.6ºC10.4ºC6.3ºC95%59%1019.10 hPa1001.05 hPa5.5 mm103.0 km/h60.7 km/hNO10.4ºC1.3ºC485 W/m²
27/11/1810.5ºC14.3ºC7.4ºC70%35%1021.85 hPa1016.16 hPa0.0 mm83.7 km/h45.0 km/hNO14.3ºC2.8ºC545 W/m²
28/11/1810.5ºC18.5ºC5.3ºC88%18%1023.10 hPa1020.22 hPa0.0 mm19.3 km/h8.7 km/hSO18.5ºC5.3ºC545 W/m²
29/11/188.2ºC15.5ºC2.4ºC93%46%1021.91 hPa1016.77 hPa0.0 mm11.3 km/h4.6 km/hN15.5ºC2.4ºC512 W/m²
30/11/1810.0ºC11.6ºC5.8ºC90%36%1020.36 hPa1014.09 hPa0.0 mm77.2 km/h50.9 km/hNO11.6ºC4.4ºC506 W/m²
01/11/1919.1ºC22.7ºC16.1ºC76%55%1019.78 hPa1011.65 hPa0.0 mm51.5 km/h26.3 km/hONO22.7ºC16.1ºC786 W/m²
02/11/1918.4ºC22.4ºC14.7ºC73%41%1011.79 hPa1001.12 hPa0.0 mm35.4 km/h14.5 km/hOSO22.4ºC14.7ºC693 W/m²
03/11/1915.5ºC19.0ºC11.3ºC78%40%1008.17 hPa995.43 hPa1.2 mm93.3 km/h50.4 km/hONO19.0ºC8.2ºC575 W/m²
04/11/1916.1ºC21.8ºC10.4ºC74%37%1008.71 hPa1003.36 hPa0.0 mm40.2 km/h22.4 km/hOSO21.8ºC10.4ºC615 W/m²
05/11/1912.0ºC15.6ºC9.8ºC82%44%1010.54 hPa1003.05 hPa1.4 mm78.9 km/h37.3 km/hNO15.6ºC7.1ºC628 W/m²
06/11/1911.3ºC13.9ºC9.1ºC70%49%1013.31 hPa1008.13 hPa0.0 mm91.7 km/h53.8 km/hNO13.9ºC4.5ºC742 W/m²
07/11/1910.0ºC15.9ºC5.3ºC80%43%1011.99 hPa1006.71 hPa0.0 mm72.4 km/h32.7 km/hONO15.9ºC3.8ºC714 W/m²
08/11/198.3ºC12.1ºC6.0ºC78%39%1015.41 hPa1006.71 hPa2.4 mm88.5 km/h46.9 km/hNO12.1ºC1.5ºC559 W/m²
09/11/1910.1ºC13.6ºC7.1ºC65%45%1018.56 hPa1010.98 hPa0.0 mm80.5 km/h41.4 km/hNO13.6ºC3.5ºC554 W/m²
10/11/197.1ºC11.3ºC4.8ºC80%53%1014.57 hPa1008.37 hPa1.0 mm95.0 km/h56.7 km/hNO11.3ºC-0.2ºC610 W/m²
11/11/198.3ºC12.1ºC5.5ºC69%55%1015.28 hPa1009.45 hPa0.0 mm91.7 km/h59.9 km/hNO12.1ºC0.1ºC529 W/m²
12/11/198.9ºC11.6ºC6.3ºC70%53%1013.11 hPa1008.50 hPa0.0 mm88.5 km/h51.3 km/hNO11.6ºC1.3ºC582 W/m²
13/11/198.7ºC12.1ºC5.2ºC93%58%1011.59 hPa1004.37 hPa4.8 mm69.2 km/h37.9 km/hNO12.1ºC5.0ºC708 W/m²
14/11/196.2ºC11.7ºC3.4ºC89%49%1009.38 hPa997.46 hPa0.0 mm69.2 km/h39.8 km/hNO11.7ºC-0.7ºC457 W/m²
15/11/196.3ºC9.6ºC3.6ºC79%52%1006.23 hPa999.02 hPa0.0 mm59.5 km/h32.9 km/hNO9.6ºC-1.5ºC621 W/m²
16/11/196.4ºC9.7ºC3.5ºC75%40%1013.72 hPa1005.96 hPa0.0 mm83.7 km/h32.5 km/hNO9.7ºC-1.7ºC512 W/m²
17/11/198.2ºC13.9ºC5.9ºC89%44%1013.21 hPa1008.57 hPa0.7 mm62.8 km/h27.8 km/hONO13.9ºC2.3ºC534 W/m²
18/11/196.6ºC8.5ºC4.9ºC82%61%1015.89 hPa1007.45 hPa0.2 mm77.2 km/h46.4 km/hNO8.5ºC-0.5ºC612 W/m²
19/11/196.0ºC10.9ºC1.3ºC80%43%1017.24 hPa1014.77 hPa0.0 mm70.8 km/h42.9 km/hNO10.9ºC-1.0ºC497 W/m²
20/11/195.3ºC11.1ºC0.8ºC90%56%1016.36 hPa1009.72 hPa0.0 mm20.9 km/h10.7 km/hSSE11.1ºC0.8ºC608 W/m²
21/11/197.8ºC12.6ºC2.5ºC91%51%1009.79 hPa1007.76 hPa0.0 mm22.5 km/h13.9 km/hS12.6ºC2.0ºC515 W/m²
22/11/197.7ºC10.8ºC3.1ºC93%65%1009.01 hPa992.59 hPa1.1 mm33.8 km/h15.3 km/hS10.8ºC3.1ºC422 W/m²
23/11/199.4ºC11.6ºC6.6ºC94%52%1005.59 hPa990.05 hPa2.5 mm114.0 km/h63.0 km/hNO11.6ºC1.4ºC367 W/m²
24/11/199.5ºC11.6ºC7.7ºC64%55%1013.01 hPa1002.21 hPa0.0 mm105.0 km/h60.9 km/hNO11.6ºC2.6ºC515 W/m²
25/11/1912.4ºC17.3ºC8.4ºC78%46%1015.34 hPa1010.40 hPa0.0 mm57.9 km/h33.0 km/hONO17.3ºC7.2ºC480 W/m²
26/11/1912.0ºC20.2ºC6.3ºC83%43%1015.31 hPa1007.42 hPa0.0 mm25.7 km/h9.2 km/hO20.2ºC6.3ºC527 W/m²
27/11/1914.6ºC17.4ºC9.6ºC71%42%1011.35 hPa1006.03 hPa0.0 mm45.1 km/h22.6 km/hONO17.4ºC9.6ºC476 W/m²
28/11/1913.8ºC17.5ºC9.4ºC67%47%1015.38 hPa1010.33 hPa0.0 mm80.5 km/h27.9 km/hONO17.5ºC9.4ºC480 W/m²
29/11/1914.4ºC18.0ºC10.6ºC79%51%1021.37 hPa1012.80 hPa0.0 mm77.2 km/h42.2 km/hONO18.0ºC10.6ºC420 W/m²
30/11/1911.5ºC17.3ºC6.4ºC91%60%1027.10 hPa1019.88 hPa0.0 mm20.9 km/h11.3 km/hS17.3ºC6.4ºC450 W/m²
01/11/2016.0ºC23.9ºC10.2ºC75%35%1025.74 hPa1022.96 hPa0.0 mm24.1 km/h11.6 km/hSSE23.9ºC10.2ºC548 W/m²
02/11/2015.5ºC24.1ºC9.2ºC87%36%1024.32 hPa1021.37 hPa0.0 mm17.7 km/h11.4 km/hSSE24.1ºC9.2ºC543 W/m²
03/11/2011.8ºC17.4ºC8.2ºC95%69%1027.43 hPa1023.40 hPa0.0 mm48.3 km/h28.8 km/hNO17.4ºC7.9ºC698 W/m²
04/11/208.1ºC10.4ºC6.7ºC94%76%1027.57 hPa1022.73 hPa46.2 mm46.7 km/h23.2 km/hNNO10.4ºC3.4ºC102 W/m²
05/11/2010.8ºC13.8ºC9.1ºC96%87%1028.55 hPa1024.08 hPa65.8 mm37.0 km/h21.2 km/hNE13.8ºC7.9ºC86 W/m²
06/11/2014.1ºC14.8ºC13.4ºC96%93%1026.69 hPa1021.41 hPa10.6 mm29.0 km/h14.7 km/hE14.8ºC12.6ºC178 W/m²
07/11/2013.3ºC15.9ºC8.3ºC96%75%1024.72 hPa1015.34 hPa19.5 mm64.4 km/h27.7 km/hSE15.9ºC8.3ºC708 W/m²
08/11/2010.8ºC17.0ºC6.1ºC93%62%1026.25 hPa1022.69 hPa0.3 mm19.3 km/h10.8 km/hSSE17.0ºC6.1ºC670 W/m²
09/11/2011.4ºC18.3ºC6.2ºC94%49%1025.44 hPa1022.49 hPa0.3 mm22.5 km/h9.6 km/hE18.3ºC6.2ºC606 W/m²
10/11/2012.7ºC16.9ºC7.3ºC91%56%1028.92 hPa1024.72 hPa0.0 mm33.8 km/h15.7 km/hNNO16.9ºC7.3ºC573 W/m²
11/11/2010.1ºC16.4ºC5.3ºC93%63%1029.09 hPa1024.52 hPa0.3 mm20.9 km/h12.0 km/hSSE16.4ºC5.3ºC517 W/m²
12/11/2011.3ºC16.3ºC7.6ºC94%57%1025.94 hPa1023.10 hPa0.0 mm16.1 km/h8.8 km/hSE16.3ºC7.6ºC573 W/m²
13/11/2011.0ºC16.4ºC6.8ºC94%62%1024.25 hPa1021.68 hPa0.3 mm19.3 km/h10.6 km/hSSE16.4ºC6.8ºC642 W/m²
14/11/2011.8ºC15.6ºC7.7ºC95%74%1023.88 hPa1021.03 hPa0.0 mm19.3 km/h10.1 km/hSSE15.6ºC7.7ºC482 W/m²
15/11/2015.2ºC21.7ºC8.3ºC95%50%1021.91 hPa1018.90 hPa0.2 mm30.6 km/h12.7 km/hSSO21.7ºC8.3ºC642 W/m²
16/11/2015.3ºC19.2ºC8.9ºC91%57%1026.65 hPa1018.73 hPa0.0 mm49.9 km/h31.3 km/hNO19.2ºC8.9ºC577 W/m²
17/11/2012.0ºC17.9ºC6.8ºC94%59%1028.79 hPa1025.98 hPa0.0 mm19.3 km/h10.1 km/hS17.9ºC6.8ºC489 W/m²
18/11/2011.5ºC18.1ºC6.6ºC96%68%1030.11 hPa1027.26 hPa0.0 mm17.7 km/h9.2 km/hS18.1ºC6.6ºC480 W/m²
19/11/2013.6ºC19.3ºC8.1ºC95%61%1032.61 hPa1029.26 hPa0.0 mm78.9 km/h45.2 km/hNO19.3ºC7.2ºC466 W/m²
20/11/2010.3ºC13.2ºC8.0ºC70%40%1030.82 hPa1025.44 hPa0.0 mm96.6 km/h58.2 km/hNO13.2ºC3.7ºC497 W/m²
21/11/207.9ºC14.1ºC2.6ºC86%31%1031.80 hPa1028.21 hPa0.0 mm30.6 km/h19.9 km/hENE14.1ºC2.6ºC512 W/m²
22/11/206.2ºC13.7ºC0.6ºC91%60%1031.33 hPa1028.35 hPa0.0 mm19.3 km/h8.9 km/hS13.7ºC0.6ºC480 W/m²
23/11/206.7ºC13.8ºC1.7ºC92%58%1031.23 hPa1028.25 hPa0.0 mm19.3 km/h10.9 km/hSSE13.8ºC1.7ºC473 W/m²
24/11/206.9ºC12.3ºC2.2ºC95%73%1028.86 hPa1021.81 hPa0.0 mm19.3 km/h13.2 km/hSSE12.3ºC2.2ºC548 W/m²
25/11/207.3ºC13.2ºC2.2ºC95%67%1021.91 hPa1017.31 hPa0.0 mm17.7 km/h10.8 km/hSSE13.2ºC2.2ºC512 W/m²
26/11/2010.4ºC12.0ºC8.2ºC93%84%1019.10 hPa1016.06 hPa6.5 mm25.7 km/h13.0 km/hENE12.0ºC8.2ºC260 W/m²
MITJANES 10.7ºC 15.0ºC 6.9ºC 84.8% 53.9% 1019.5 hPa 1013.7 hPa 819.1 mm 48.7 km/h 26.8 km/h SO 15.0ºC 5.1ºC 798 W/m²

Legenda:
Tmit: Temperatura mitjana
Tmàx: Temperatura màxima
Tmín: Temperatura mínima
Hmàx: Humitat màxima
Hmín: Humitat mínima
Pmàx: Pressió atmosfèrica màxima
Pmín: Pressió atmosfèrica mínima
Prec: Precipitació acumulada
Rmàx: Ratxa de vent màxima
Vmàx: Velocitat del vent màxima (deuminutal)
Icmàx: Temperatura de xafogor màxima
Tsmín: Temperatura de sensació mínima
Rsmàx: Radiació solar màxima

Gràfics