Resum mensual:

Temperatura mitjana: 22.5ºC
Temperatura mitjana de les màximes: 28.0ºC
Temperatura mitjana de les mínimes: 16.7ºC

Temperatura màxima: 36.4ºC (el dia 07/07/15 a les 12:51)
Temperatura mínima: 12.0ºC (el dia 01/07/17 a les 07:45)

Humitat relativa màxima: 97% (el dia 31/07/15 a les 09:18)
Humitat relativa mínima: 18% (el dia 23/07/20 a les 11:52)

Punt de rosada màxim: 23.5ºC (el dia 24/07/15 a les 14:58)
Punt de rosada mínim: 17.6ºC (el dia 29/07/17 a les 02:42)

Pressió atmosfèrica màxima: 1024.93 hPa (el dia 09/07/21 a les 00:00)
Pressió atmosfèrica mínima: 1003.36 hPa (el dia 27/07/19 a les 19:01)

Ratxa de vent màxima: 99.8 km/h (el dia 13/07/21 a les 04:21)
Direcció del vent predominant: S (180.1º)
Velocitat del vent màxima: 57.9 km/h (el dia 29/07/14 a les 10:29)

Temperatura de xafogor màxima: 37.5ºC (el dia 07/07/15 a les 15:14)
Temperatura aparent màxima: 36.9ºC (el dia 07/07/15 a les 16:10)
Temperatura aparent mínima: 0.0ºC (el dia 25/07/19 a les 00:00)
Temperatura de sensació mínima: 0.0ºC (el dia 25/07/19 a les 00:00)

Precipitació total mitjana en 10 mesos: 20.8 mm
Precipitació màxima 1h: 677.8 mm (el dia 12/07/15 a les 11:05)
Precipitació màxima diaria: 28.2 mm (el dia 07/07/21)
Intensitat de precipitació màxima: 235.2 mm/h (el dia 11/07/18 a les 20:28)
ET total mitjana en 10 mesos: 140.9 mm

Radiació solar màxima: 1255 W/m² (el dia 03/07/20 a les 13:49)




Taula de valors

DiaTmitTmàxTmínHmàxHmínPmàxPmínPrecRmàx VmàxDpredIcmàxTsmínRsmàx
01/07/1318.8ºC24.3ºC12.9ºC92%49%1017.58 hPa1014.29 hPa0.0 mm24.1 km/h13.5 km/hS24.3ºC12.9ºC W/m²
02/07/1318.6ºC23.8ºC13.1ºC90%60%1017.41 hPa1014.53 hPa0.0 mm24.1 km/h14.0 km/hSSE23.8ºC13.1ºC W/m²
03/07/1322.1ºC27.8ºC15.2ºC94%49%1017.75 hPa1014.67 hPa0.0 mm32.2 km/h17.7 km/hNNO29.3ºC15.2ºC W/m²
04/07/1322.0ºC26.9ºC18.6ºC89%51%1020.53 hPa1017.11 hPa0.0 mm49.9 km/h25.0 km/hNO28.0ºC18.3ºC W/m²
05/07/1321.8ºC26.4ºC16.2ºC94%52%1022.08 hPa1019.85 hPa0.0 mm27.4 km/h13.7 km/hS26.4ºC16.2ºC W/m²
06/07/1322.2ºC28.2ºC14.3ºC84%32%1022.12 hPa1019.65 hPa0.0 mm25.7 km/h12.4 km/hSSE28.4ºC14.3ºC W/m²
07/07/1322.9ºC28.5ºC15.3ºC78%35%1021.03 hPa1018.53 hPa0.0 mm27.4 km/h13.0 km/hS28.7ºC15.3ºC W/m²
08/07/1322.6ºC28.2ºC15.4ºC81%29%1020.19 hPa1017.88 hPa0.0 mm24.1 km/h14.3 km/hS28.5ºC15.4ºC W/m²
09/07/1321.6ºC26.6ºC15.8ºC92%53%1019.37 hPa1014.36 hPa0.0 mm29.0 km/h15.1 km/hS26.6ºC15.8ºC W/m²
10/07/1320.5ºC27.6ºC14.4ºC92%55%1015.92 hPa1009.55 hPa1.2 mm29.0 km/h13.6 km/hSSO29.0ºC14.4ºC W/m²
11/07/1322.3ºC27.4ºC18.5ºC91%47%1013.68 hPa1009.76 hPa0.4 mm27.4 km/h12.2 km/hSSE28.2ºC18.5ºC W/m²
12/07/1322.1ºC27.9ºC15.1ºC92%48%1015.11 hPa1012.53 hPa0.0 mm25.7 km/h13.7 km/hS29.5ºC15.1ºC W/m²
13/07/1322.0ºC26.4ºC18.2ºC86%53%1017.17 hPa1013.62 hPa0.0 mm25.7 km/h14.4 km/hS26.4ºC18.2ºC W/m²
14/07/1321.6ºC27.4ºC16.4ºC89%41%1018.93 hPa1015.07 hPa0.0 mm51.5 km/h28.1 km/hN28.0ºC16.4ºC W/m²
15/07/1321.9ºC27.8ºC14.6ºC93%43%1019.41 hPa1016.73 hPa0.0 mm25.7 km/h12.6 km/hS28.8ºC14.6ºC W/m²
16/07/1322.5ºC28.4ºC15.7ºC84%43%1019.58 hPa1016.56 hPa0.2 mm30.6 km/h19.5 km/hS29.4ºC15.7ºC W/m²
17/07/1321.8ºC27.5ºC15.2ºC87%48%1019.41 hPa1016.16 hPa2.0 mm29.0 km/h15.5 km/hS28.2ºC15.1ºC W/m²
18/07/1320.8ºC25.7ºC16.5ºC89%59%1018.97 hPa1015.75 hPa3.0 mm27.4 km/h16.5 km/hSSO25.7ºC16.5ºC W/m²
19/07/1321.0ºC26.3ºC15.6ºC90%60%1017.85 hPa1013.24 hPa1.2 mm22.5 km/h13.0 km/hS26.3ºC15.6ºC W/m²
20/07/1322.6ºC28.8ºC15.3ºC94%33%1015.51 hPa1012.67 hPa0.0 mm27.4 km/h14.5 km/hS28.9ºC15.3ºC W/m²
21/07/1322.4ºC27.9ºC15.1ºC89%41%1017.14 hPa1013.65 hPa0.0 mm29.0 km/h14.4 km/hS28.8ºC15.1ºC W/m²
22/07/1323.2ºC28.2ºC16.2ºC86%44%1017.27 hPa1013.58 hPa0.0 mm27.4 km/h12.8 km/hS29.0ºC16.2ºC W/m²
23/07/1322.7ºC28.6ºC17.4ºC81%45%1014.23 hPa1011.21 hPa0.0 mm20.9 km/h11.0 km/hSSO30.1ºC17.4ºC W/m²
24/07/1322.4ºC28.5ºC16.2ºC89%59%1015.92 hPa1013.68 hPa0.0 mm25.7 km/h14.4 km/hS30.7ºC16.2ºC W/m²
25/07/1323.6ºC30.4ºC16.5ºC89%37%1015.89 hPa1012.74 hPa0.0 mm27.4 km/h16.1 km/hS31.5ºC16.5ºC W/m²
26/07/1323.0ºC29.0ºC16.6ºC85%34%1013.96 hPa1008.30 hPa0.0 mm27.4 km/h14.0 km/hS29.2ºC16.6ºC W/m²
27/07/1323.4ºC29.8ºC16.7ºC90%59%1010.47 hPa1006.20 hPa0.0 mm24.1 km/h12.9 km/hS32.8ºC16.7ºC W/m²
28/07/1323.3ºC28.3ºC19.5ºC87%37%1014.70 hPa1007.62 hPa0.8 mm37.0 km/h22.3 km/hO28.7ºC19.5ºC W/m²
29/07/1322.0ºC28.1ºC17.8ºC86%31%1021.71 hPa1014.36 hPa0.0 mm74.0 km/h41.2 km/hNO27.3ºC17.0ºC W/m²
30/07/1321.7ºC27.4ºC14.4ºC72%39%1023.17 hPa1019.58 hPa0.0 mm25.7 km/h14.3 km/hS28.0ºC14.4ºC W/m²
31/07/1323.4ºC29.4ºC16.2ºC80%38%1020.36 hPa1015.04 hPa0.0 mm33.8 km/h17.1 km/hS29.2ºC16.2ºC W/m²
01/07/1419.3ºC25.1ºC14.1ºC93%56%1014.50 hPa1008.71 hPa4.6 mm35.4 km/h18.0 km/hS25.1ºC14.1ºC1215 W/m²
02/07/1417.1ºC21.8ºC13.6ºC93%74%1018.26 hPa1010.87 hPa4.0 mm29.0 km/h15.0 km/hENE21.8ºC13.6ºC1227 W/m²
03/07/1416.9ºC19.1ºC15.2ºC96%62%1018.73 hPa1013.72 hPa7.4 mm41.8 km/h21.5 km/hENE19.1ºC15.1ºC476 W/m²
04/07/1419.5ºC25.4ºC12.4ºC92%45%1016.02 hPa1011.52 hPa0.2 mm53.1 km/h26.9 km/hNO25.4ºC12.4ºC1236 W/m²
05/07/1422.1ºC27.7ºC14.6ºC83%41%1016.16 hPa1012.16 hPa0.0 mm29.0 km/h17.2 km/hS27.7ºC14.6ºC1042 W/m²
06/07/1421.6ºC28.2ºC16.0ºC91%38%1012.74 hPa1008.44 hPa8.0 mm24.1 km/h12.0 km/hSSE28.2ºC16.0ºC1039 W/m²
07/07/1418.0ºC22.1ºC15.8ºC91%51%1017.88 hPa1010.60 hPa0.0 mm49.9 km/h28.3 km/hNNO22.1ºC15.1ºC1241 W/m²
08/07/1419.4ºC23.4ºC14.1ºC71%48%1017.95 hPa1015.17 hPa0.0 mm38.6 km/h22.8 km/hO23.4ºC14.1ºC1220 W/m²
09/07/1418.2ºC22.4ºC15.3ºC72%38%1017.78 hPa1014.40 hPa0.0 mm69.2 km/h39.6 km/hNO22.4ºC13.4ºC912 W/m²
10/07/1417.4ºC22.6ºC12.6ºC71%36%1016.77 hPa1013.48 hPa0.0 mm75.6 km/h44.2 km/hNO22.6ºC9.6ºC916 W/m²
11/07/1418.4ºC24.3ºC13.0ºC65%39%1016.19 hPa1013.24 hPa0.0 mm90.1 km/h51.8 km/hNO24.3ºC10.1ºC919 W/m²
12/07/1419.9ºC25.6ºC14.9ºC70%35%1016.56 hPa1013.18 hPa0.0 mm70.8 km/h39.2 km/hNO25.6ºC12.9ºC914 W/m²
13/07/1420.6ºC25.2ºC14.7ºC87%50%1016.53 hPa1012.70 hPa0.0 mm25.7 km/h16.0 km/hS25.2ºC14.7ºC1048 W/m²
14/07/1422.0ºC27.6ºC18.4ºC87%44%1017.24 hPa1014.09 hPa0.0 mm56.3 km/h27.3 km/hNO28.5ºC17.8ºC1102 W/m²
15/07/1420.8ºC26.3ºC15.3ºC90%62%1018.26 hPa1016.46 hPa0.0 mm25.7 km/h13.4 km/hS26.3ºC15.3ºC1144 W/m²
16/07/1422.2ºC28.3ºC16.4ºC90%53%1018.83 hPa1016.87 hPa0.0 mm24.1 km/h12.6 km/hS29.7ºC16.4ºC1030 W/m²
17/07/1422.4ºC27.9ºC15.9ºC84%46%1018.87 hPa1015.45 hPa0.0 mm27.4 km/h14.4 km/hS28.8ºC15.9ºC875 W/m²
18/07/1422.8ºC29.1ºC16.0ºC85%26%1016.43 hPa1009.42 hPa0.0 mm38.6 km/h16.5 km/hS29.8ºC16.0ºC896 W/m²
19/07/1423.5ºC29.1ºC16.6ºC81%32%1012.87 hPa1007.22 hPa0.0 mm29.0 km/h15.9 km/hS30.4ºC16.6ºC997 W/m²
20/07/1422.9ºC27.1ºC19.2ºC59%28%1015.24 hPa1007.96 hPa0.0 mm72.4 km/h38.2 km/hNO26.6ºC18.6ºC1104 W/m²
21/07/1421.3ºC26.9ºC16.2ºC66%33%1018.05 hPa1014.94 hPa0.0 mm75.6 km/h43.3 km/hNO26.6ºC14.6ºC893 W/m²
22/07/1422.7ºC28.6ºC18.1ºC70%21%1016.97 hPa1011.62 hPa0.0 mm48.3 km/h20.0 km/hONO28.2ºC18.1ºC898 W/m²
23/07/1422.4ºC27.3ºC15.9ºC74%41%1013.18 hPa1008.27 hPa0.0 mm25.7 km/h12.4 km/hS28.6ºC15.9ºC896 W/m²
24/07/1422.5ºC28.1ºC16.6ºC89%43%1010.81 hPa1008.67 hPa0.0 mm25.7 km/h11.8 km/hSSE29.2ºC16.6ºC926 W/m²
25/07/1421.2ºC26.5ºC15.4ºC91%50%1011.45 hPa1009.15 hPa0.0 mm22.5 km/h12.3 km/hESE26.5ºC15.4ºC977 W/m²
26/07/1422.1ºC26.9ºC16.1ºC91%56%1014.40 hPa1011.25 hPa0.0 mm30.6 km/h15.3 km/hS27.9ºC16.1ºC1083 W/m²
27/07/1423.8ºC29.2ºC17.0ºC86%33%1015.07 hPa1012.80 hPa0.0 mm27.4 km/h14.2 km/hS30.1ºC17.0ºC953 W/m²
28/07/1422.6ºC27.9ºC17.0ºC80%49%1014.53 hPa1009.59 hPa0.0 mm48.3 km/h26.7 km/hNE29.1ºC17.0ºC995 W/m²
29/07/1420.5ºC25.1ºC16.1ºC69%35%1014.23 hPa1008.57 hPa0.0 mm95.0 km/h57.9 km/hNO25.1ºC13.9ºC902 W/m²
30/07/1420.2ºC26.7ºC15.2ºC75%33%1013.85 hPa1011.55 hPa0.0 mm74.0 km/h38.3 km/hNO26.6ºC13.5ºC884 W/m²
31/07/1422.1ºC28.4ºC14.6ºC80%44%1014.06 hPa1010.30 hPa0.0 mm27.4 km/h13.2 km/hS29.7ºC14.6ºC860 W/m²
01/07/1523.6ºC29.6ºC17.7ºC66%33%1017.14 hPa1014.50 hPa0.0 mm27.4 km/h15.0 km/hSE29.7ºC17.7ºC1030 W/m²
02/07/1521.4ºC26.3ºC16.7ºC87%49%1020.80 hPa1015.82 hPa0.0 mm27.4 km/h16.9 km/hESE26.3ºC16.7ºC925 W/m²
03/07/1522.1ºC28.4ºC15.7ºC92%41%1022.56 hPa1019.95 hPa0.0 mm30.6 km/h23.2 km/hSSE28.5ºC15.7ºC988 W/m²
04/07/1523.6ºC30.4ºC17.3ºC73%36%1022.46 hPa1018.39 hPa0.0 mm24.1 km/h14.0 km/hSSE30.3ºC17.3ºC970 W/m²
05/07/1525.6ºC33.8ºC16.9ºC78%19%1019.10 hPa1015.34 hPa0.0 mm37.0 km/h30.0 km/hSSE32.5ºC16.9ºC919 W/m²
06/07/1526.3ºC33.1ºC18.0ºC57%25%1017.85 hPa1015.34 hPa0.0 mm30.6 km/h23.0 km/hS34.6ºC18.0ºC919 W/m²
07/07/1528.1ºC36.4ºC20.4ºC60%23%1015.72 hPa1011.08 hPa0.0 mm32.2 km/h13.6 km/hSSE37.5ºC20.4ºC1041 W/m²
08/07/1527.1ºC32.6ºC22.1ºC84%35%1014.57 hPa1010.98 hPa0.0 mm35.4 km/h19.3 km/hNNO33.4ºC22.1ºC874 W/m²
09/07/1523.2ºC26.9ºC19.1ºC91%30%1016.02 hPa1013.31 hPa0.0 mm25.7 km/h21.4 km/hSSE28.3ºC19.1ºC1099 W/m²
10/07/1522.9ºC27.9ºC17.8ºC92%68%1015.78 hPa1013.28 hPa0.0 mm25.7 km/h13.2 km/hS30.5ºC17.8ºC958 W/m²
11/07/1522.9ºC26.2ºC18.7ºC93%54%1018.87 hPa1015.34 hPa0.0 mm22.5 km/h13.2 km/hE26.2ºC18.7ºC1202 W/m²
12/07/1524.3ºC29.3ºC19.2ºC89%54%1018.16 hPa1015.48 hPa0 mm24.1 km/h14.5 km/hS31.3ºC19.2ºC865 W/m²
13/07/1526.0ºC30.4ºC20.3ºC82%45%1017.61 hPa1014.87 hPa0.0 mm25.7 km/h12.5 km/hSSE32.1ºC20.3ºC874 W/m²
14/07/1524.9ºC30.1ºC18.6ºC87%43%1017.00 hPa1014.80 hPa0.0 mm25.7 km/h13.9 km/hSSE31.4ºC18.6ºC874 W/m²
15/07/1524.2ºC28.9ºC18.8ºC84%51%1016.09 hPa1013.41 hPa0.0 mm27.4 km/h14.8 km/hSSE30.6ºC18.8ºC856 W/m²
16/07/1524.2ºC30.3ºC17.8ºC79%38%1016.22 hPa1012.84 hPa0.0 mm29.0 km/h16.5 km/hSSE31.9ºC17.8ºC867 W/m²
17/07/1524.6ºC30.1ºC18.2ºC76%47%1016.50 hPa1014.29 hPa0.0 mm27.4 km/h16.6 km/hSSE31.4ºC18.2ºC909 W/m²
18/07/1523.4ºC29.6ºC17.4ºC89%47%1016.83 hPa1012.19 hPa5.6 mm41.8 km/h27.5 km/hSE31.9ºC17.4ºC1037 W/m²
19/07/1523.7ºC30.1ºC18.3ºC87%46%1014.84 hPa1012.74 hPa0.4 mm27.4 km/h13.4 km/hE32.5ºC18.3ºC1158 W/m²
20/07/1523.9ºC29.6ºC17.8ºC92%56%1014.33 hPa1012.64 hPa0.0 mm25.7 km/h12.7 km/hSE32.8ºC17.8ºC1056 W/m²
21/07/1525.0ºC31.1ºC20.1ºC89%29%1014.40 hPa1010.03 hPa0.0 mm48.3 km/h26.2 km/hS34.3ºC20.1ºC1007 W/m²
22/07/1524.6ºC29.9ºC18.5ºC86%43%1014.97 hPa1011.92 hPa0.8 mm61.2 km/h34.1 km/hONO31.1ºC18.5ºC1007 W/m²
23/07/1524.5ºC30.1ºC21.8ºC86%53%1015.11 hPa1010.23 hPa0.0 mm30.6 km/h19.5 km/hSSE32.5ºC21.8ºC1032 W/m²
24/07/1524.5ºC30.9ºC18.9ºC88%54%1010.64 hPa1005.83 hPa6.8 mm38.6 km/h22.5 km/hESE35.7ºC18.9ºC1127 W/m²
25/07/1522.7ºC27.7ºC19.2ºC88%46%1016.22 hPa1008.57 hPa0.2 mm67.6 km/h34.8 km/hNO28.0ºC18.8ºC984 W/m²
26/07/1523.1ºC28.9ºC16.8ºC88%66%1016.22 hPa1010.33 hPa0.0 mm29.0 km/h16.7 km/hSSE32.3ºC16.8ºC1034 W/m²
27/07/1526.3ºC31.7ºC19.4ºC92%41%1011.92 hPa1008.91 hPa0.0 mm35.4 km/h23.6 km/hNNO33.8ºC19.4ºC1034 W/m²
28/07/1523.5ºC27.6ºC19.2ºC89%65%1012.64 hPa1009.99 hPa0.0 mm25.7 km/h14.1 km/hSSE29.5ºC19.2ºC1074 W/m²
29/07/1522.9ºC29.4ºC18.8ºC93%65%1011.69 hPa1007.89 hPa17.4 mm33.8 km/h16.1 km/hSE33.0ºC18.8ºC1000 W/m²
30/07/1520.0ºC23.1ºC18.4ºC96%69%1012.74 hPa1009.72 hPa2.0 mm27.4 km/h14.3 km/hNE23.1ºC18.4ºC438 W/m²
31/07/1518.9ºC20.8ºC17.3ºC97%91%1012.60 hPa1007.08 hPa15.6 mm41.8 km/h18.2 km/hESE20.8ºC17.3ºC483 W/m²
01/07/1620.2ºC26.4ºC13.6ºC91%55%1017.14 hPa1013.55 hPa1.2 mm30.6 km/h12.9 km/hSSE26.4ºC13.6ºC1013 W/m²
02/07/1622.0ºC28.3ºC14.7ºC91%56%1019.41 hPa1015.72 hPa0.0 mm22.5 km/h12.3 km/hESE29.9ºC14.7ºC886 W/m²
03/07/1621.3ºC26.7ºC15.4ºC88%60%1020.42 hPa1016.66 hPa0.0 mm25.7 km/h12.2 km/hESE27.8ºC15.4ºC1095 W/m²
04/07/1621.7ºC26.3ºC16.6ºC95%46%1018.97 hPa1014.29 hPa0.0 mm27.4 km/h14.9 km/hSSE26.3ºC16.6ºC977 W/m²
05/07/1623.1ºC28.2ºC16.7ºC81%46%1018.22 hPa1014.46 hPa0.0 mm32.2 km/h14.0 km/hNE28.8ºC16.7ºC1106 W/m²
06/07/1623.6ºC30.3ºC16.1ºC81%40%1018.39 hPa1015.34 hPa0.0 mm27.4 km/h14.7 km/hS30.2ºC16.1ºC1020 W/m²
07/07/1623.7ºC28.9ºC17.3ºC76%39%1017.82 hPa1015.99 hPa0.0 mm35.4 km/h20.6 km/hS29.0ºC17.3ºC1060 W/m²
08/07/1624.0ºC30.5ºC16.5ºC87%38%1019.68 hPa1016.43 hPa1.0 mm25.7 km/h14.9 km/hESE30.3ºC16.5ºC1118 W/m²
09/07/1623.8ºC29.7ºC17.0ºC77%40%1020.09 hPa1015.72 hPa0.0 mm27.4 km/h16.6 km/hSE29.8ºC17.0ºC879 W/m²
10/07/1625.1ºC31.4ºC17.7ºC73%38%1016.26 hPa1012.30 hPa0.0 mm25.7 km/h14.1 km/hSSE32.7ºC17.7ºC858 W/m²
11/07/1624.3ºC29.1ºC18.9ºC68%33%1013.89 hPa1011.01 hPa0.0 mm33.8 km/h17.6 km/hSSE29.4ºC18.9ºC858 W/m²
12/07/1622.2ºC27.4ºC16.5ºC77%52%1015.55 hPa1011.18 hPa0.0 mm38.6 km/h19.6 km/hNE28.3ºC16.5ºC1076 W/m²
13/07/1618.9ºC24.2ºC15.4ºC63%34%1021.00 hPa1015.24 hPa0.2 mm57.9 km/h32.6 km/hNO24.2ºC13.7ºC1134 W/m²
14/07/1618.5ºC25.1ºC12.7ºC57%23%1021.68 hPa1017.78 hPa0.0 mm59.5 km/h31.4 km/hNO25.1ºC11.8ºC912 W/m²
15/07/1618.2ºC24.1ºC12.3ºC82%34%1022.39 hPa1019.41 hPa0.0 mm53.1 km/h27.0 km/hNO24.1ºC10.8ºC898 W/m²
16/07/1619.3ºC24.6ºC12.2ºC86%55%1021.10 hPa1017.99 hPa0.0 mm32.2 km/h17.1 km/hSSE24.6ºC12.2ºC965 W/m²
17/07/1620.8ºC26.6ºC12.8ºC85%24%1019.54 hPa1017.68 hPa0.0 mm27.4 km/h14.1 km/hSE26.6ºC12.8ºC886 W/m²
18/07/1620.7ºC27.9ºC12.6ºC75%33%1020.15 hPa1018.16 hPa0.0 mm27.4 km/h13.0 km/hSE28.2ºC12.6ºC879 W/m²
19/07/1621.6ºC28.1ºC14.6ºC85%43%1019.81 hPa1016.46 hPa0.0 mm25.7 km/h13.2 km/hSSE28.7ºC14.6ºC854 W/m²
20/07/1623.8ºC31.7ºC17.6ºC79%32%1018.73 hPa1013.45 hPa1.2 mm48.3 km/h25.2 km/hOSO31.1ºC17.6ºC870 W/m²
21/07/1623.8ºC29.1ºC18.4ºC79%42%1016.02 hPa1011.28 hPa0.0 mm27.4 km/h14.3 km/hSE30.3ºC18.4ºC888 W/m²
22/07/1621.6ºC26.7ºC17.5ºC86%48%1016.60 hPa1009.72 hPa0.0 mm32.2 km/h21.5 km/hNNO27.1ºC17.5ºC1162 W/m²
23/07/1622.0ºC28.2ºC17.1ºC64%35%1017.71 hPa1013.72 hPa0.0 mm67.6 km/h38.5 km/hNO27.6ºC15.7ºC946 W/m²
24/07/1622.4ºC27.2ºC17.8ºC67%43%1018.12 hPa1015.55 hPa0.0 mm35.4 km/h19.3 km/hS27.4ºC17.8ºC1174 W/m²
25/07/1623.1ºC27.8ºC16.3ºC77%47%1018.05 hPa1015.78 hPa0.0 mm30.6 km/h15.2 km/hSSE28.6ºC16.3ºC860 W/m²
26/07/1623.6ºC29.4ºC17.1ºC78%45%1018.43 hPa1015.31 hPa0.0 mm25.7 km/h13.4 km/hSSE29.9ºC17.1ºC847 W/m²
27/07/1623.2ºC27.7ºC17.6ºC77%45%1017.21 hPa1015.04 hPa0.0 mm24.1 km/h13.5 km/hSE28.2ºC17.6ºC1056 W/m²
28/07/1623.0ºC27.7ºC16.7ºC75%47%1017.85 hPa1014.70 hPa0.0 mm27.4 km/h14.4 km/hSSE29.2ºC16.7ºC896 W/m²
29/07/1623.9ºC29.2ºC18.7ºC84%46%1016.19 hPa1012.91 hPa0.2 mm38.6 km/h18.6 km/hSSE30.5ºC18.7ºC881 W/m²
30/07/1625.1ºC31.5ºC17.6ºC75%40%1014.90 hPa1010.26 hPa0.0 mm25.7 km/h15.1 km/hSSE34.3ºC17.6ºC853 W/m²
31/07/1627.1ºC30.8ºC21.7ºC73%18%1015.41 hPa1010.77 hPa0.0 mm37.0 km/h19.6 km/hSE31.0ºC21.7ºC914 W/m²
01/07/1716.2ºC20.8ºC12.0ºC69%43%1022.29 hPa1016.77 hPa0.0 mm67.6 km/h39.0 km/hNO20.8ºC8.8ºC940 W/m²
02/07/1717.7ºC25.0ºC12.4ºC65%37%1023.10 hPa1020.22 hPa0.0 mm74.0 km/h44.6 km/hNO25.0ºC9.7ºC888 W/m²
03/07/1721.5ºC25.8ºC15.8ºC72%42%1022.39 hPa1018.32 hPa0.0 mm27.4 km/h13.1 km/hSE25.8ºC15.8ºC877 W/m²
04/07/1720.8ºC26.3ºC14.2ºC78%41%1019.20 hPa1015.75 hPa0.0 mm32.2 km/h18.2 km/hSSE26.3ºC14.2ºC882 W/m²
05/07/1720.7ºC26.8ºC13.3ºC86%51%1017.38 hPa1013.99 hPa0.0 mm30.6 km/h16.1 km/hSSE27.5ºC13.3ºC870 W/m²
06/07/1723.7ºC29.9ºC17.8ºC90%34%1017.38 hPa1014.36 hPa0.0 mm40.2 km/h20.6 km/hS29.9ºC17.8ºC1062 W/m²
07/07/1722.6ºC26.7ºC18.1ºC84%41%1017.75 hPa1013.48 hPa0.4 mm27.4 km/h14.1 km/hNE27.1ºC18.1ºC814 W/m²
08/07/1721.5ºC26.9ºC17.1ºC88%53%1016.87 hPa1009.28 hPa5.4 mm37.0 km/h17.8 km/hESE27.8ºC17.1ºC1042 W/m²
09/07/1722.3ºC27.6ºC16.4ºC89%46%1012.67 hPa1010.84 hPa0.0 mm43.5 km/h23.1 km/hNO28.1ºC16.4ºC1125 W/m²
10/07/1722.3ºC27.2ºC16.5ºC83%59%1013.55 hPa1009.99 hPa0.0 mm33.8 km/h18.7 km/hESE28.9ºC16.5ºC995 W/m²
11/07/1722.5ºC28.4ºC16.3ºC92%53%1015.51 hPa1013.01 hPa0.0 mm29.0 km/h13.6 km/hSE29.8ºC16.3ºC1044 W/m²
12/07/1725.5ºC31.8ºC17.1ºC89%40%1017.17 hPa1014.80 hPa0.0 mm25.7 km/h12.7 km/hSE33.5ºC17.1ºC860 W/m²
13/07/1724.5ºC30.7ºC17.0ºC85%48%1017.65 hPa1013.55 hPa0.0 mm22.5 km/h12.7 km/hSSE33.5ºC17.0ºC840 W/m²
14/07/1723.6ºC27.5ºC18.8ºC90%46%1016.83 hPa1014.36 hPa0.0 mm25.7 km/h13.0 km/hSE29.3ºC18.8ºC1018 W/m²
15/07/1723.2ºC26.9ºC18.2ºC89%64%1017.68 hPa1015.28 hPa0.0 mm27.4 km/h14.6 km/hSSE28.5ºC18.2ºC1083 W/m²
16/07/1723.4ºC29.2ºC16.5ºC92%38%1018.93 hPa1016.70 hPa0.0 mm33.8 km/h19.4 km/hSSE30.0ºC16.5ºC881 W/m²
17/07/1722.2ºC26.8ºC16.4ºC80%44%1018.19 hPa1014.87 hPa0.0 mm33.8 km/h17.0 km/hSE27.6ºC16.4ºC926 W/m²
18/07/1722.5ºC28.4ºC16.4ºC86%43%1016.94 hPa1012.57 hPa0.0 mm29.0 km/h17.3 km/hSE29.0ºC16.4ºC830 W/m²
19/07/1722.2ºC27.3ºC17.7ºC90%53%1014.97 hPa1009.99 hPa0.0 mm30.6 km/h16.6 km/hSSE28.0ºC17.7ºC958 W/m²
20/07/1721.8ºC25.2ºC18.1ºC92%60%1012.19 hPa1009.59 hPa0.0 mm32.2 km/h16.1 km/hNE25.2ºC18.1ºC972 W/m²
21/07/1720.5ºC23.3ºC18.3ºC91%74%1011.79 hPa1009.32 hPa3.4 mm25.7 km/h12.8 km/hE23.3ºC18.3ºC881 W/m²
22/07/1721.6ºC26.8ºC16.7ºC94%69%1015.48 hPa1011.04 hPa0.0 mm33.8 km/h22.9 km/hSSE28.5ºC16.7ºC1021 W/m²
23/07/1720.6ºC25.4ºC14.7ºC93%64%1018.39 hPa1014.46 hPa11.8 mm54.7 km/h25.9 km/hESE25.4ºC13.9ºC1081 W/m²
24/07/1722.0ºC27.0ºC17.7ºC89%39%1016.70 hPa1013.38 hPa0.2 mm69.2 km/h43.0 km/hNO27.0ºC17.3ºC893 W/m²
25/07/1719.9ºC25.4ºC15.3ºC71%38%1015.24 hPa1012.06 hPa0.0 mm86.9 km/h53.6 km/hNO25.4ºC13.4ºC874 W/m²
26/07/1722.0ºC29.3ºC14.6ºC71%32%1014.46 hPa1011.65 hPa0.0 mm38.6 km/h22.5 km/hNO29.2ºC14.5ºC875 W/m²
27/07/1726.0ºC30.6ºC20.9ºC77%35%1013.85 hPa1010.26 hPa0.0 mm25.7 km/h15.4 km/hSSE31.6ºC20.9ºC842 W/m²
28/07/1723.0ºC28.8ºC18.6ºC89%60%1015.04 hPa1011.65 hPa0.0 mm27.4 km/h12.0 km/hENE31.3ºC18.6ºC1020 W/m²
29/07/1723.7ºC29.0ºC19.3ºC94%60%1015.28 hPa1012.53 hPa0.0 mm30.6 km/h14.0 km/hSE31.6ºC19.3ºC830 W/m²
30/07/1724.2ºC31.1ºC17.6ºC89%49%1013.21 hPa1009.49 hPa0.0 mm22.5 km/h10.9 km/hESE33.7ºC17.6ºC907 W/m²
31/07/1723.5ºC29.4ºC17.6ºC94%57%1010.91 hPa1007.35 hPa0.0 mm29.0 km/h13.8 km/hESE32.0ºC17.6ºC902 W/m²
01/07/1821.7ºC28.3ºC14.7ºC89%52%1009.59 hPa1007.35 hPa0.0 mm27.4 km/h15.3 km/hSSE29.5ºC14.7ºC867 W/m²
02/07/1823.7ºC29.0ºC18.2ºC87%38%1013.24 hPa1008.40 hPa0.0 mm48.3 km/h20.7 km/hONO28.5ºC18.2ºC1137 W/m²
03/07/1823.5ºC28.9ºC17.6ºC83%40%1014.50 hPa1012.70 hPa0.0 mm33.8 km/h18.9 km/hSE29.5ºC17.6ºC1053 W/m²
04/07/1821.6ºC27.2ºC15.1ºC86%54%1014.09 hPa1010.70 hPa0.0 mm29.0 km/h14.7 km/hSE28.4ºC15.1ºC977 W/m²
05/07/1821.9ºC26.1ºC18.4ºC73%43%1018.49 hPa1013.14 hPa0.0 mm54.7 km/h34.4 km/hNO26.1ºC17.7ºC1181 W/m²
06/07/1821.7ºC25.7ºC17.3ºC83%47%1019.37 hPa1017.27 hPa0.0 mm37.0 km/h19.6 km/hSO25.7ºC17.1ºC1016 W/m²
07/07/1821.9ºC27.1ºC15.5ºC86%52%1019.20 hPa1015.11 hPa0.0 mm30.6 km/h17.0 km/hSSE28.4ºC15.5ºC1027 W/m²
08/07/1822.7ºC29.2ºC14.9ºC89%38%1018.73 hPa1016.19 hPa0.0 mm27.4 km/h14.1 km/hSE29.2ºC14.9ºC875 W/m²
09/07/1824.0ºC30.2ºC19.4ºC85%39%1017.68 hPa1014.60 hPa3.0 mm30.6 km/h16.5 km/hESE30.2ºC19.4ºC1063 W/m²
10/07/1824.2ºC28.8ºC19.2ºC84%49%1016.29 hPa1012.19 hPa0.0 mm25.7 km/h13.3 km/hE29.9ºC19.2ºC1013 W/m²
11/07/1822.6ºC27.2ºC16.7ºC88%50%1013.79 hPa1009.99 hPa14.0 mm54.7 km/h41.2 km/hNNO28.2ºC16.4ºC1118 W/m²
12/07/1821.2ºC27.3ºC14.8ºC92%53%1016.19 hPa1012.26 hPa0.0 mm25.7 km/h12.8 km/hE28.3ºC14.8ºC1020 W/m²
13/07/1821.8ºC26.7ºC16.4ºC93%46%1016.53 hPa1014.57 hPa0.0 mm27.4 km/h11.3 km/hENE27.1ºC16.4ºC986 W/m²
14/07/1822.7ºC28.9ºC15.7ºC89%43%1016.26 hPa1013.38 hPa0.0 mm25.7 km/h14.2 km/hSE30.2ºC15.7ºC853 W/m²
15/07/1824.7ºC30.4ºC18.9ºC86%27%1014.80 hPa1010.26 hPa0.0 mm29.0 km/h16.3 km/hSE30.5ºC18.9ºC844 W/m²
16/07/1823.4ºC27.2ºC19.7ºC78%33%1015.75 hPa1008.20 hPa0.0 mm70.8 km/h41.7 km/hNO27.0ºC19.4ºC896 W/m²
17/07/1822.7ºC27.7ºC17.7ºC71%37%1017.31 hPa1014.09 hPa0.0 mm54.7 km/h28.7 km/hNO27.6ºC17.7ºC1041 W/m²
18/07/1821.9ºC27.1ºC15.4ºC79%48%1015.38 hPa1011.72 hPa0.0 mm30.6 km/h18.6 km/hSSE27.8ºC15.4ºC900 W/m²
19/07/1822.4ºC28.6ºC15.5ºC85%51%1014.57 hPa1011.89 hPa0.0 mm29.0 km/h15.9 km/hSSE29.9ºC15.5ºC860 W/m²
20/07/1821.5ºC28.0ºC15.5ºC86%53%1013.58 hPa1008.94 hPa0.0 mm54.7 km/h30.9 km/hNNE29.7ºC15.5ºC954 W/m²
21/07/1820.4ºC24.4ºC16.9ºC89%54%1014.46 hPa1011.69 hPa0.2 mm49.9 km/h30.4 km/hNO24.4ºC15.8ºC1120 W/m²
22/07/1819.0ºC24.6ºC14.9ºC87%62%1016.22 hPa1012.80 hPa10.6 mm45.1 km/h30.6 km/hONO24.6ºC13.5ºC1044 W/m²
23/07/1821.7ºC27.4ºC14.9ºC89%55%1016.70 hPa1012.43 hPa0.0 mm27.4 km/h14.7 km/hSSE29.2ºC14.9ºC851 W/m²
24/07/1823.2ºC29.4ºC16.2ºC92%55%1013.85 hPa1009.89 hPa0.0 mm29.0 km/h12.7 km/hESE32.8ºC16.2ºC893 W/m²
25/07/1822.7ºC28.1ºC17.1ºC92%65%1013.99 hPa1011.28 hPa0.0 mm22.5 km/h12.3 km/hESE30.3ºC17.1ºC1111 W/m²
26/07/1824.2ºC30.6ºC17.8ºC92%38%1012.80 hPa1009.79 hPa0.0 mm22.5 km/h14.1 km/hSSE32.4ºC17.8ºC849 W/m²
27/07/1823.8ºC30.5ºC16.6ºC83%39%1012.19 hPa1009.08 hPa0.0 mm27.4 km/h15.4 km/hSSE32.1ºC16.6ºC1018 W/m²
28/07/1824.4ºC30.6ºC17.4ºC75%42%1012.91 hPa1009.08 hPa0.0 mm29.0 km/h13.0 km/hESE32.8ºC17.4ºC909 W/m²
29/07/1823.8ºC29.9ºC17.1ºC92%51%1013.08 hPa1010.70 hPa0.0 mm24.1 km/h12.0 km/hSE33.0ºC17.1ºC856 W/m²
30/07/1823.8ºC29.9ºC16.9ºC82%45%1014.43 hPa1012.40 hPa0.0 mm27.4 km/h13.5 km/hESE31.7ºC16.9ºC881 W/m²
31/07/1824.6ºC30.8ºC17.1ºC85%49%1014.87 hPa1013.11 hPa0.0 mm29.0 km/h14.2 km/hSE34.0ºC17.1ºC861 W/m²
01/07/1924.9ºC31.3ºC17.7ºC59%27%1017.44 hPa1015.01 hPa0.0 mm32.2 km/h17.5 km/hSE31.6ºC17.7ºC860 W/m²
02/07/1923.5ºC28.9ºC16.0ºC64%33%1017.11 hPa1013.62 hPa0.0 mm32.2 km/h16.2 km/hSE28.6ºC16.0ºC865 W/m²
03/07/1923.5ºC29.2ºC16.5ºC71%33%1015.68 hPa1013.41 hPa0.0 mm30.6 km/h16.8 km/hSSE28.7ºC16.5ºC872 W/m²
04/07/1923.6ºC29.5ºC16.2ºC72%30%1017.55 hPa1015.34 hPa0.0 mm29.0 km/h15.5 km/hSSE28.4ºC16.2ºC928 W/m²
05/07/1923.6ºC29.8ºC16.6ºC80%43%1018.02 hPa1013.52 hPa0.0 mm29.0 km/h15.2 km/hSSE30.1ºC16.6ºC860 W/m²
06/07/1926.5ºC32.6ºC19.4ºC82%24%1015.65 hPa1010.54 hPa0.0 mm35.4 km/h17.6 km/hSSE33.6ºC19.4ºC847 W/m²
07/07/1926.2ºC32.8ºC20.6ºC75%22%1013.92 hPa1008.91 hPa1.4 mm48.3 km/h18.4 km/hSSO33.0ºC20.6ºC969 W/m²
08/07/1920.8ºC25.3ºC17.1ºC89%57%1016.46 hPa1010.60 hPa14.0 mm57.9 km/h29.1 km/hS25.3ºC17.1ºC991 W/m²
09/07/1921.6ºC27.1ºC17.4ºC91%37%1015.34 hPa1010.47 hPa0.2 mm53.1 km/h32.7 km/hNO27.2ºC16.3ºC970 W/m²
10/07/1922.8ºC27.6ºC17.3ºC76%42%1015.62 hPa1013.28 hPa0.0 mm51.5 km/h29.1 km/hONO27.8ºC17.2ºC981 W/m²
11/07/1925.1ºC31.2ºC18.0ºC83%39%1015.38 hPa1012.87 hPa0.0 mm25.7 km/h13.7 km/hSSE31.6ºC18.0ºC977 W/m²
12/07/1926.9ºC33.2ºC19.9ºC68%39%1015.55 hPa1013.08 hPa0.0 mm24.1 km/h13.6 km/hSSE35.2ºC19.9ºC846 W/m²
13/07/1925.6ºC29.8ºC21.4ºC77%34%1015.45 hPa1011.55 hPa0.0 mm29.0 km/h14.3 km/hSSE30.5ºC21.4ºC1086 W/m²
14/07/1922.9ºC28.1ºC18.3ºC83%41%1012.50 hPa1009.76 hPa0.0 mm40.2 km/h23.1 km/hNNO28.4ºC18.3ºC1002 W/m²
15/07/1924.5ºC30.4ºC19.0ºC54%22%1014.50 hPa1010.06 hPa0.0 mm59.5 km/h37.5 km/hNO28.7ºC19.0ºC881 W/m²
16/07/1921.3ºC26.8ºC15.3ºC85%37%1016.66 hPa1014.40 hPa0.7 mm33.8 km/h18.3 km/hSSE27.4ºC15.3ºC1137 W/m²
17/07/1922.0ºC27.6ºC16.7ºC88%48%1015.75 hPa1011.52 hPa0.7 mm27.4 km/h16.6 km/hS28.8ºC16.7ºC1081 W/m²
18/07/1922.7ºC28.5ºC17.8ºC79%49%1015.99 hPa1013.65 hPa0.5 mm27.4 km/h17.7 km/hSSO28.9ºC17.8ºC1007 W/m²
19/07/1923.0ºC27.9ºC17.2ºC81%46%1016.77 hPa1014.23 hPa0.0 mm32.2 km/h15.9 km/hSSE28.2ºC17.2ºC840 W/m²
20/07/1923.2ºC29.8ºC15.8ºC84%36%1018.87 hPa1014.53 hPa0.0 mm32.2 km/h18.2 km/hSSE30.3ºC15.8ºC844 W/m²
21/07/1923.7ºC29.8ºC17.1ºC77%38%1022.25 hPa1018.53 hPa0.0 mm27.4 km/h14.6 km/hSE29.8ºC17.1ºC823 W/m²
22/07/1924.7ºC31.5ºC16.9ºC69%25%1022.46 hPa1019.95 hPa0.0 mm32.2 km/h17.5 km/hSSE31.9ºC16.9ºC895 W/m²
23/07/1926.6ºC33.3ºC19.2ºC56%27%1020.42 hPa1016.06 hPa0.0 mm30.6 km/h16.4 km/hSSE32.4ºC19.2ºC904 W/m²
24/07/1926.4ºC32.8ºC19.1ºC61%27%1016.83 hPa1013.99 hPa0.0 mm29.0 km/h17.5 km/hSSE31.8ºC19.1ºC849 W/m²
25/07/1924.5ºC31.5ºC17.4ºC68%0%1015.68 hPa1013.99 hPa0.0 mm32.2 km/h21.5 km/hSSE31.5ºC0.0ºC967 W/m²
26/07/1922.3ºC28.0ºC17.4ºC89%43%1013.85 hPa1008.13 hPa7.4 mm29.0 km/h15.0 km/hENE28.9ºC17.4ºC944 W/m²
27/07/1921.3ºC26.4ºC17.4ºC87%45%1009.21 hPa1003.36 hPa0.0 mm70.8 km/h38.6 km/hNO26.4ºC16.0ºC1132 W/m²
28/07/1920.2ºC26.8ºC15.4ºC68%31%1012.16 hPa1004.71 hPa0.0 mm90.1 km/h52.2 km/hNO26.7ºC13.4ºC877 W/m²
29/07/1922.3ºC29.6ºC14.2ºC80%37%1012.13 hPa1009.35 hPa0.0 mm29.0 km/h15.3 km/hSSE30.2ºC14.2ºC856 W/m²
30/07/1922.5ºC29.2ºC18.2ºC82%36%1017.17 hPa1011.28 hPa0.0 mm40.2 km/h29.1 km/hNNO28.7ºC18.1ºC858 W/m²
31/07/1920.8ºC23.7ºC17.3ºC86%43%1018.32 hPa1015.04 hPa0.0 mm29.0 km/h18.7 km/hSE23.7ºC17.3ºC840 W/m²
01/07/2023.4ºC29.9ºC15.4ºC89%54%1013.35 hPa1010.77 hPa0.0 mm24.1 km/h12.2 km/hSE32.8ºC15.4ºC1002 W/m²
02/07/2021.4ºC25.8ºC17.3ºC91%65%1016.94 hPa1012.70 hPa12.8 mm25.7 km/h13.4 km/hNE25.8ºC17.3ºC1109 W/m²
03/07/2020.0ºC24.9ºC17.0ºC86%51%1021.27 hPa1016.77 hPa0.0 mm45.1 km/h24.3 km/hONO24.9ºC16.0ºC1255 W/m²
04/07/2020.3ºC25.0ºC13.4ºC90%55%1022.79 hPa1020.32 hPa0.0 mm29.0 km/h18.7 km/hSSE25.0ºC13.4ºC1120 W/m²
05/07/2022.9ºC28.3ºC14.7ºC80%39%1022.90 hPa1017.68 hPa0.0 mm29.0 km/h14.5 km/hSSE29.2ºC14.7ºC884 W/m²
06/07/2025.7ºC31.3ºC18.3ºC81%37%1018.39 hPa1014.63 hPa0.0 mm43.5 km/h20.6 km/hNNO32.1ºC18.3ºC879 W/m²
07/07/2024.2ºC27.7ºC20.2ºC80%22%1016.77 hPa1014.19 hPa0.0 mm38.6 km/h14.9 km/hSSE28.9ºC20.2ºC953 W/m²
08/07/2022.4ºC27.6ºC16.6ºC89%36%1018.97 hPa1016.06 hPa0.0 mm53.1 km/h30.8 km/hSO28.6ºC16.6ºC1049 W/m²
09/07/2023.0ºC28.9ºC18.3ºC91%44%1018.70 hPa1014.87 hPa0.0 mm25.7 km/h15.4 km/hSSE31.5ºC18.3ºC995 W/m²
10/07/2022.9ºC28.6ºC16.4ºC90%35%1017.41 hPa1014.57 hPa0.0 mm29.0 km/h12.9 km/hENE28.5ºC16.4ºC1021 W/m²
11/07/2022.5ºC27.1ºC18.5ºC85%54%1019.17 hPa1016.06 hPa0.0 mm30.6 km/h15.0 km/hESE27.9ºC18.5ºC923 W/m²
12/07/2020.5ºC27.7ºC16.2ºC94%51%1021.37 hPa1017.55 hPa4.0 mm25.7 km/h13.6 km/hSE28.7ºC16.2ºC981 W/m²
13/07/2022.0ºC28.1ºC18.5ºC94%52%1019.98 hPa1017.51 hPa0.5 mm29.0 km/h16.4 km/hNE28.9ºC18.5ºC1078 W/m²
14/07/2021.0ºC25.4ºC16.9ºC89%32%1019.00 hPa1014.46 hPa0.0 mm30.6 km/h17.4 km/hOSO25.4ºC16.9ºC1005 W/m²
15/07/2021.6ºC26.4ºC16.7ºC81%30%1019.37 hPa1016.19 hPa0.0 mm49.9 km/h23.8 km/hNO26.4ºC16.5ºC1062 W/m²
16/07/2021.9ºC26.4ºC18.3ºC80%36%1019.78 hPa1016.87 hPa0.0 mm48.3 km/h26.4 km/hONO26.4ºC18.3ºC921 W/m²
17/07/2021.3ºC26.9ºC15.2ºC87%39%1018.43 hPa1014.77 hPa0.0 mm30.6 km/h17.7 km/hS28.2ºC14.9ºC1049 W/m²
18/07/2022.0ºC26.8ºC15.2ºC86%53%1017.51 hPa1014.09 hPa0.0 mm32.2 km/h17.8 km/hSSE28.2ºC15.2ºC937 W/m²
19/07/2022.0ºC27.1ºC15.9ºC88%55%1016.87 hPa1014.84 hPa0.0 mm27.4 km/h15.5 km/hSSE28.9ºC15.9ºC1037 W/m²
20/07/2020.9ºC25.1ºC17.1ºC92%75%1019.44 hPa1015.92 hPa1.5 mm25.7 km/h15.6 km/hSSE25.1ºC17.1ºC1120 W/m²
21/07/2022.2ºC28.8ºC14.9ºC91%46%1020.32 hPa1018.26 hPa0.0 mm27.4 km/h15.3 km/hSSE30.7ºC14.9ºC849 W/m²
22/07/2022.6ºC28.4ºC16.1ºC77%28%1021.34 hPa1017.38 hPa0.3 mm37.0 km/h16.6 km/hS27.8ºC16.1ºC1107 W/m²
23/07/2024.4ºC31.6ºC15.3ºC56%18%1018.63 hPa1013.58 hPa0.0 mm29.0 km/h15.1 km/hSSE30.4ºC15.3ºC865 W/m²
24/07/2024.1ºC28.9ºC19.3ºC68%43%1015.48 hPa1013.24 hPa0.0 mm29.0 km/h17.0 km/hSSE30.0ºC19.3ºC1095 W/m²
25/07/2023.7ºC28.2ºC17.5ºC80%51%1016.19 hPa1013.24 hPa0.0 mm27.4 km/h13.4 km/hSSE29.5ºC17.5ºC907 W/m²
26/07/2024.0ºC30.5ºC17.8ºC87%35%1017.58 hPa1013.96 hPa0.0 mm25.7 km/h13.5 km/hSSE31.6ºC17.8ºC840 W/m²
27/07/2024.9ºC31.8ºC17.0ºC87%38%1017.75 hPa1014.53 hPa0.0 mm30.6 km/h16.2 km/hSSE34.7ºC17.0ºC823 W/m²
28/07/2025.9ºC31.9ºC19.8ºC76%36%1016.16 hPa1014.57 hPa0.0 mm29.0 km/h16.2 km/hSSE33.6ºC19.8ºC833 W/m²
29/07/2023.4ºC28.8ºC17.8ºC86%54%1017.61 hPa1015.24 hPa0.0 mm22.5 km/h11.4 km/hESE30.3ºC17.8ºC865 W/m²
30/07/2025.5ºC32.8ºC17.3ºC81%30%1017.71 hPa1015.24 hPa0.0 mm29.0 km/h14.7 km/hSSE32.6ºC17.3ºC828 W/m²
31/07/2026.3ºC33.1ºC19.7ºC73%24%1017.21 hPa1013.85 hPa0.3 mm51.5 km/h32.0 km/hESE36.2ºC19.7ºC831 W/m²
01/07/2120.0ºC24.7ºC15.1ºC94%63%1019.04 hPa1016.43 hPa0.0 mm25.7 km/h14.5 km/hSSE24.7ºC15.1ºC998 W/m²
02/07/2120.9ºC26.8ºC13.9ºC89%63%1018.29 hPa1015.41 hPa0.0 mm25.7 km/h13.6 km/hSE28.4ºC13.9ºC898 W/m²
03/07/2122.0ºC28.9ºC15.3ºC95%51%1016.29 hPa1013.28 hPa0.0 mm22.5 km/h12.0 km/hSE31.0ºC15.3ºC1013 W/m²
04/07/2123.3ºC29.6ºC15.8ºC87%38%1016.70 hPa1012.67 hPa0.0 mm30.6 km/h17.8 km/hE31.1ºC15.8ºC977 W/m²
05/07/2122.4ºC27.7ºC16.7ºC95%67%1016.66 hPa1010.60 hPa0.0 mm30.6 km/h15.3 km/hSE30.0ºC16.7ºC1000 W/m²
06/07/2124.3ºC29.9ºC18.9ºC90%36%1013.85 hPa1009.66 hPa0.0 mm41.8 km/h23.4 km/hNNE32.3ºC18.9ºC1002 W/m²
07/07/2119.7ºC22.7ºC16.3ºC92%60%1019.71 hPa1012.26 hPa28.2 mm38.6 km/h22.8 km/hSSE22.7ºC16.3ºC1134 W/m²
08/07/2119.1ºC23.9ºC14.5ºC84%45%1024.49 hPa1019.54 hPa0.0 mm56.3 km/h29.3 km/hNO23.9ºC12.7ºC988 W/m²
09/07/2119.3ºC24.3ºC13.2ºC88%61%1024.93 hPa1019.78 hPa0.0 mm27.4 km/h15.2 km/hSE24.3ºC13.2ºC981 W/m²
10/07/2121.8ºC28.2ºC15.2ºC92%40%1020.97 hPa1015.92 hPa0.0 mm32.2 km/h20.7 km/hSSE28.8ºC15.2ºC835 W/m²
11/07/2122.0ºC26.3ºC17.2ºC81%54%1017.92 hPa1011.45 hPa0.0 mm33.8 km/h19.7 km/hSE26.3ºC17.2ºC891 W/m²
12/07/2121.6ºC27.8ºC15.9ºC87%50%1014.77 hPa1008.98 hPa0.0 mm75.6 km/h46.9 km/hNO29.5ºC13.7ºC995 W/m²
13/07/2117.2ºC22.1ºC12.9ºC67%39%1019.81 hPa1013.31 hPa0.0 mm99.8 km/h56.8 km/hNO22.1ºC9.7ºC896 W/m²
14/07/2118.4ºC24.8ºC13.9ºC69%42%1021.34 hPa1017.00 hPa0.0 mm78.9 km/h50.3 km/hNO24.8ºC11.0ºC858 W/m²
15/07/2119.6ºC24.3ºC14.4ºC80%48%1021.41 hPa1018.05 hPa0.0 mm32.2 km/h20.2 km/hE24.3ºC13.4ºC1000 W/m²
16/07/2120.7ºC25.8ºC13.6ºC86%55%1020.19 hPa1017.04 hPa0.0 mm30.6 km/h16.0 km/hSSE25.8ºC13.6ºC983 W/m²
17/07/2121.3ºC27.4ºC14.2ºC85%50%1019.58 hPa1015.58 hPa0.0 mm25.7 km/h14.3 km/hSSE28.9ºC14.2ºC847 W/m²
18/07/2122.7ºC27.7ºC15.8ºC92%48%1016.90 hPa1011.99 hPa0.0 mm27.4 km/h16.3 km/hSE29.1ºC15.8ºC896 W/m²
19/07/2123.1ºC28.6ºC17.1ºC83%45%1014.77 hPa1012.09 hPa0.0 mm35.4 km/h20.1 km/hSE28.7ºC17.1ºC838 W/m²
20/07/2122.6ºC28.1ºC16.9ºC83%45%1017.31 hPa1013.82 hPa0.4 mm29.0 km/h18.5 km/hSE29.7ºC16.9ºC1083 W/m²
21/07/2123.8ºC29.6ºC16.9ºC90%53%1019.17 hPa1017.04 hPa0.0 mm27.4 km/h15.6 km/hSE31.9ºC16.9ºC972 W/m²
22/07/2124.9ºC31.3ºC17.5ºC78%34%1019.14 hPa1015.21 hPa0.0 mm37.0 km/h19.3 km/hSE32.1ºC17.5ºC838 W/m²
23/07/2125.7ºC31.2ºC18.1ºC58%30%1016.53 hPa1009.86 hPa0.0 mm38.6 km/h18.9 km/hSSE31.4ºC18.1ºC881 W/m²
MITJANES 22.5ºC 28.0ºC 16.7ºC 83.0% 44.2% 1017.0 hPa 1013.3 hPa 207.5 mm 35.9 km/h 19.7 km/h S 28.8ºC 16.4ºC 1255 W/m²

Legenda:
Tmit: Temperatura mitjana
Tmàx: Temperatura màxima
Tmín: Temperatura mínima
Hmàx: Humitat màxima
Hmín: Humitat mínima
Pmàx: Pressió atmosfèrica màxima
Pmín: Pressió atmosfèrica mínima
Prec: Precipitació acumulada
Rmàx: Ratxa de vent màxima
Vmàx: Velocitat del vent màxima (deuminutal)
Icmàx: Temperatura de xafogor màxima
Tsmín: Temperatura de sensació mínima
Rsmàx: Radiació solar màxima

Gràfics